Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 02.05.2017/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Hallitus

§ 51

02.05.2017

 

UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

 

384/00.01.01.01/2017

 

Hallitus § 51

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelijat Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772

johtava lakimies Kaisa Mäkinen, p. 4766 4076

 

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Laki aiheuttaa jonkin verran muutoksia kuntien ja kuntayhtymien hallinnon järjestämiseen ja päätöksentekomenettelyyn vuonna 2017 valittavien valtuustojen toimikauden alusta lukien.

 

Uuden kuntalain johdosta myös HSL:ssä on valmisteltu uutta hallintosääntöä. Nykyiset johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö esitetään yhdistettäväksi uuden kuntalain mukaisesti yhdeksi, hallintosääntö-nimiseksi asiakirjaksi. Uuteen hallintosääntöön kootaan keskeiset säännökset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä yhtymäkokouksen toiminnasta. Säännön valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton mallisääntöä.

 

Valmistelun keskeisenä tavoitteena on lisäksi ollut pyrkiä selkiyttämään tekstiä ja poistamaan sellaisia yksityiskohtaisia ohjeita, joiden ei ole tarpeen olla hallintosäännössä. Näiden osalta esim. hallituksella on mahdollista antaa tarvittaessa täydentäviä ohjeita tai säännöksiä. Valmistelussa on myös pyritty poistamaan tulkinnanvaraisuuksia ja päällekkäistä sääntelyä.

 

HSL:ssä hallintosäännön vahvistaa perussopimuksen mukaan yhtymäkokous. Hallituksessa 11.4.2017 on tarkoitus esitellä uuden hallintosäännön rakennetta ja periaatteita. Hallituksen antaman evästyksen pohjalta hallintosääntö valmistellaan päätettäväksi hallitukselle 2.5. ja edelleen yhtymäkokoukselle 23.5.2017. Uuden hallintosäännön ehdotetaan tulevan voimaan kuntalain mukaisesti 1.6.2017.

 

 

Yleistä hallintosäännöstä

 

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän hallinnossa on noudatettava hallintosääntöä. Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

 

1)

hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

 

a)

toimielimistä ja johtamisesta;

b)

kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;

c)

henkilöstöorganisaatiosta;

d)

taloudenhoidosta;

e)

hallinnon ja talouden tarkastuksesta;

f)

sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;

 

2)

päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:

 

a)

toimivallan siirtämisestä;

b)

toimielinten kokoontumisesta;

c)

varajäsenten kutsumisesta;

d)

toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;

e)

kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;

f)

kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;

g)

muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;

h)

toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä

i)

esittelystä;

j)

pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;

k)

asiakirjojen allekirjoittamisesta;

l)

asiakirjahallinnon järjestämisestä;

m)

asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;

n)

23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;

o)

viestinnän periaatteista;

p)

menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;

 

3)

valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:

 

a)

valtuuston kokousmenettelystä;

b)

varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;

c)

valtuutetun aloitteen käsittelystä;

d)

valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;

e)

kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;

f)

valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

 

Lisäksi kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa.

 

Kuntalain sanamuoto "tarpeelliset määräykset" tarkoittaa sitä, että hallintosäännön sisältö on tarkoitettu joustavaksi ja kuntayhtymä voi määritellä sen sisällön harkintansa mukaan. Hallintosääntömääräys ei kuitenkaan voi olla lainvastainen.

 

Hallinnon järjestämistä koskevien muutosten tulee uuden kuntalain mukaan olla voimassa viimeistään 1.6.2017 (uuden valtuustokauden alkaessa).

 

 

Hallintosääntö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä

 

Kuntayhtymässä ei ole valtuustoa. Kunnanvaltuustolle kuuluvia tehtäviä hoitavat kuntayhtymissä yhtymäkokous ja/tai hallitus. Sen vuoksi HSL:n uudessa hallintosäännössä kuvataan hallituksen lisäksi yhtymäkokouksen toimintaan liittyvät periaatteet. Yhtymäkokouksen tehtävistä säädetään lisäksi kuntayhtymän perussopimuksessa. Kuntayhtymissä on kuntien tapaan pakollisena toimielimenä lisäksi tarkastuslautakunta.

 

Kuntalain lisäksi myös muusta lainsäädännöstä tulee säännöksiä, joiden johdosta tietyt vastuut tai tehtävät kuuluvat kuntayhtymän toimielimelle. Tällaisia tehtäviä sisältyy esim. arkistolakiin, tilintarkastuslakiin ja EU:n tietosuoja-asetukseen. Tällaisten laista johtuvien, kuntayhtymän toimielimiä koskevien vastuiden ja tehtävien määrittely on sisällytetty HSL:n uuden hallintosäännön toimielimiä koskeviin sääntöihin. Muita tehtäviä voidaan delegoida hallintosäännössä viranhaltijoille. Uusi hallintosääntö sisältää lisäksi yleisen toimivallan siirtämistä koskevan säännöksen, joka mahdollistaa sujuvan ja joustavan hallinnon ja toiminnan järjestämisen.

 

Uuden hallintosäännön valmistelutilannetta käsiteltiin hallituksen kokouksessa 11.4.2017, jolloin hallitus merkitsi asian tiedoksi. Käsittelyn jälkeen luonnokseen ei ole tehty muutoksia.

 

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää hyväksyä HSL:n uuden hallintosäännön liitteen mukaisena.

 

Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 ja sillä korvataan HSL:n toiminnan järjestämistä koskevien vanhan hallintosäännön, johtosäännön sekä taloussäännön määräykset. Vanhaa taloussääntöä sovelletaan kuitenkin ohjeena toistaiseksi siltä osin, kuin se sisältää uutta hallintosääntöä täydentäviä ohjeita.

 

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Liite Luonnos uudeksi hallintosäännöksi

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa