Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://hsl01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 13.06.2017/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Hallitus

§ 79

13.06.2017

 

HERTTONIEMEN LINJASTOSUUNNITELMA

 

520/08.01.00.00/2017

 

Hallitus § 79

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelijat Osastonjohtaja Tero Anttila, p. 4766 4330

ryhmäpäällikkö Jonne Virtanen, p. 040 161 2173

joukkoliikennesuunnittelija Eeva Rinta, p. 4766 4425

 

Johdanto

 

Herttoniemen alueen bussilinjasto muuttuu, kun linja 58 muuttuu runkolinjaksi 500. Uusi runkolinja muodostaa nopean ja tiheän yhteyden Herttoniemen, Pasilan, Meilahden ja Munkkivuoren välille. Linjastosuunnitelmassa on muokattu Herttoniemen alueen bussilinjasto tähän uuteen tilanteeseen sopivaksi. Linjastouudistus vaikuttaa voimakkaimmin poikittaisyhteyksiin Herttoniemen alueella.

 

Linjastosuunnitelma pohjautuu helmikuussa 2017 asukasvuorovaikutuksessa esiteltyyn vaihtoehtoon 1. Yölinjastoon ei esitetä muutoksia.

 

Työn taustat ja tavoitteet

 

Herttoniemen alue uudistuu ja sen asukasmäärä kasvaa, mikä luo joukkoliikenteelle uutta kysyntää. Herttoniemen linjastosuunnitelman tarkoituksena on ollut päivittää ja täydentää aiemmissa suunnitelmissa esitettyjä linjastoratkaisuja Herttoniemen alueen osalta.

 

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022 -suunnitelmassa (HSL 27/2011) sekä HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelmassa 2012-2022 (HSL 23/2011) esitettiin Jokeri 0 -runkolinjan (Munkkiniemi-Herttoniemi) perustamista sekä runkolinjamaista yhteyskäytävää välillä Laajasalo-Herttoniemi-Viikki, joka perustuu linjan 79 jatkamiseen Herttoniemestä Laajasaloon. Poikittaislinjastosuunnitelmassa esitettiin myös linjan 59 päättämistä idässä Kalasatamaan. Linjan 79 jatkeesta Laajasaloon on luovuttu myöhemmin Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmassa (HSL 10/2015), jossa linjaa päätettiin jatkaa pohjoiselta päätepysäkiltään Malmilta Siltamäen ja Suutarilan kautta Puistolan asemalle. Lisäksi suunnitelman mukaan perustetaan ruuhkalinja 79B reittiosuudelle Siilitien metroasemalta Latokartanoon. Kalasataman idealuonnoksen (HSLH 5.5.2015 §78) mukaisesti linjojen 50 ja 59 päätepysäkit siirtyvät Herttoniemestä Sompasaareen. Nämä suunnitelmat ovat toimineet lähtökohtina Herttoniemen linjaston suunnittelulle.

 

Tavoitteena on sujuva ja luotettava linjasto, joka edistää joukkoliikenteen käyttöä suunnittelualueella. Suunniteltu linjasto voidaan toteuttaa vaiheittain syksystä 2018 alkaen.

 

Muutokset linjastoon

 

Runkolinja 500 perustetaan nykyisen linjaan 58 pohjautuen reitillä Munkkivuori-Meilahti-Pasila-Herttoniemi-Itäkeskus. Linja perustuu HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022 -suunnitelmaan (HSL 27/2011), mutta linja ulotetaan aiemmista suunnitelmista poiketen Itäkeskukseen saakka. Reitti Herttoniemestä Itäkeskukseen kulkee uuden Suunnittelijankadun sillan ja Herttoniemen yritysalueen kautta. Uusi reitti yritysalueen kautta palvelee paremmin yritysalueen matkustajia sekä alueelle suunniteltuja Työnjohtajankadun uusia asuinkortteleita. Ennen Suunnittelijankadun sillan valmistumista liikennöidään Linnanrakentajantien kautta.

 

Runkolinja 510 perustetaan nykyiseen linjaan 551 pohjautuen reitillä Tapiola-Otaniemi-Meilahti-Pasila-Herttoniemi. Linja perustuu Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmaan (HSL 8/2015), ja sen reittiä jatketaan aiemmista suunnitelmista poiketen Pasilasta Herttoniemeen. Linja tarjoaa yhteyksiä Etelä-Espoosta Meilahteen ja Pasilaan sekä vahvistaa linjan 500 vuorotarjontaa linjojen yhteisellä osuudella Meilahti-Herttoniemi.

 

Kummankin linjan vuoroväliä on hieman harvennettu aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Yhdessä runkolinjat 500 ja 510 muodostavat linjaparin, jolla on tiheä tarjonta matkustajamääriltään vilkkaimmilla osuuksilla Herttoniemen ja Meilahden välillä. Linjapariratkaisu mahdollistaa myös linjojen hännillä tarjonnan sovittamisen kysyntää vastaavaksi.

 

Linjojen 58 ja 551 reitit ja tarjonta muuttuvat suunnitelman mukaisiksi syksyllä 2018. Linjojen muuttaminen runkolinjoiksi siirtynee arviolta vuosille 2019-2020 liikennöintisopimuksista sekä reittien varrella käynnissä olevista monista rakennustöistä johtuen.

 

Runkolinjan 510 reitti katkeaa Otaniemeen, kun Otaniemen ja Tapiolan välinen katuyhteys poistuu Kehä I:n tunneloinnin myötä. Otaniemeen katkaisua ei ole huomioitu Herttoniemen linjastosuunnitelmassa, sillä muutos tapahtuu joka tapauksessa Herttoniemen linjastosuunnitelmasta riippumatta, ja Otaniemi-Tapiola -alueen muutokset suunnitellaan omana kokonaisuutenaan.

 

Linja 79 siirretään kulkemaan Herttoniemen yritysalueella samaa reittiä Suunnittelijankadun sillan ja Laivalahdenkadun kautta kuin runkolinja 500. Linjan reitistä saatiin paljon palautetta, ja reittiä on muutettu helmikuussa 2017 esillä olleeseen luonnosvaihtoehtoon 1 nähden jatkamalla reitti Siilitieltä Herttoniemeen saakka. Reitti on hieman nopeampi kuin nykyinen reitti Sorvaajankadun kautta. Säilyttämällä linja Herttoniemessä parannetaan linjan yhdistävyyttä ja yritysalueen sekä tulevien asuinkorttelien palvelutasoa. Mekaanikonkadulle ja Laivalahdenkadulle muodostuu linjojen 79 ja 500 myötä vahva joukkoliikenteen yhteyskäytävä yritysalueen keskellä. Linjan 79 reittimuutos toteutuu jo syksyllä 2017. Ennen Suunnittelijankadun sillan valmistumista liikennöidään Linnanrakentajantien kautta.

 

Ruuhkalinja 79B jatketaan Siilitien metroasemalta Roihupellon teollisuusalueelle. Linja tarjoaa ruuhka-aikaan yhteydet teollisuusalueen keskiosiin.

 

Linjan 80 päätepysäkki siirretään Roihupellon teollisuusalueelta Itäkeskukseen. Muutos vahvistaa Roihuvuoren yhteyksiä Itäkeskukseen, ja yhdessä linjat 80 ja 82 muodostavat tiheän yhteyden Herttoniemen, Roihuvuoren ja Itäkeskuksen välillä. Roihupellon teollisuusalueen keskellä kysyntää on varsin vähän etenkin ruuhka-aikojen ulkopuolella. Ruuhka-aikoina teollisuusalueen yhteyksiä korvaa linja 79B. Linjan 80 vuoroväliä tihennetään.

 

Linja 81 säilyy nykyisellään.

 

Linjan 82 reitti säilyy nykyisellään. Linjan vuoroväliä tihennetään. Hiljaisen ajan liikenne säilyy nykyisellään linjalla 82B.

 

Linjan 83 reitti säilyy nykyisellään. Linjan vuoroväliä tihennetään.

 

Lisäksi Kalasataman idealuonnoksen (HSLH 5.5.2015 § 78) mukaisesti linjojen 50 ja 59 päätepysäkit siirtyvät Herttoniemestä Sompasaareen palvelemaan kasvavaa Kalasataman aluetta ja valmistuvaa keskusta. Reittimuutoksilla tuodaan Kalasatamaan mm. vaihdoton yhteys Pasilaan. Kruunusiltojen raitiotieyhteyden valmistuessa Sompasaareen muodostuu vaihtoyhteys Laajasalon raitiolinjojen ja linjojen 50 ja 59 välille. Kalasatamaan muodostuu metron ja linjojen 50 ja 59 välille hyvä vaihtopaikka, joka palvelee idästä metroradan varrelta Teollisuuskadun varrelle, Itä-Pasilaan ja Pasilan länsipuolelle matkustavia. Pasilaan saakka pääsee Herttoniemestä vaihdottomasti runkolinjoilla 500 ja 510.

 

Muutokset liikennöintikustannuksiin

 

Suunnitelluilla linjastomuutoksilla on pieniä kustannusvaikutuksia. Tässä suunnitelmassa esitetyn linjaston liikennöinnin kustannukset vuositasolla ovat noin 15 670 000 €, eli noin 130 000 € suuremmat kuin nykytilanteessa. Kustannusten kasvu johtuu linjan 510 jatkamisesta Pasilasta Herttoniemeen sekä vuorovälien tihentämisestä linjoilla 80, 82 ja 83. Linjan 500 vuorovälien harventaminen nykyisiin linjoihin 58 ja 58B verrattuna puolestaan tuo säästöjä liikennöintikustannuksissa.

 

Palaute

 

Linjastosuunnitelma pohjautuu helmikuussa 2017 asukasvuorovaikutuksessa esiteltyyn vaihtoehtoon 1. Herttoniemen linjastosuunnitelman kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa ovat olleet kommentoitavina HSL:n internetsivuilla 2.2.-19.2.2017, ja kyselyyn saatiin noin 700 vastausta.

 

Linjan 79 reittiä on saadun palautteen perusteella jatkettu Herttoniemeen saakka. Uusi reitti Herttoniemeen kulkee Laivalahdenkadun ja Suunnittelijankadun sillan kautta, ja on hieman nopeampi kuin nykyinen reitti Sorvaajankadun kautta. Säilyttämällä linja Herttoniemessä parannetaan linjan yhdistävyyttä ja yritysalueen sekä tulevien asuinkorttelien palvelutasoa.

 

Linjastosuunnitelman laadinnassa on huomioitu myös aiemmissa suunnitteluvaiheissa saatu palaute. Yhteenveto palautteista ja niihin liittyvistä linjastoratkaisuista on osana suunnitelmaraporttia.

 

 

Ehdotus (SR)

Hallitus päättää hyväksyä Herttoniemen linjastosuunnitelmassa esitetyt linjastomuutokset ohjeellisena noudatettavaksi.

 

 

Käsittely

Osastonjohtaja Tero Anttila selosti asiaa.

 

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Liite

Herttoniemen linjastosuunnitelma -raportti


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa