Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 51Hallitus

§ 51

25.03.2014

 

ENNAKKOILMOITUS VUODEN 2015 LÄHIJUNALIIKENTEEN TILAAMISESTA

 

807/07.71.711/2010

 

Hallitus § 51

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230,

ryhmäpäällikkö Mika Häyrynen, p. 4766 4295

 

 

Lähijunaliikenteen operointisopimuksen perusteella HSL:n tulee tehdä VR:lle ennakkoilmoitus junaliikenteen tilaamisesta seuraavan vuoden liikenteenhoitosuunnitelmaa ja ratakapasiteetin varaamista varten. Ennakkoilmoituksessa esitetään ne muutokset, jotka astuvat voimaan HSL-alueella vuoden 2015 aikana. Kehärata valmistuu liikenteelle vuonna 2015. Lopulliset päätökset sen liikennöintimallista pystytään kuitenkin tekemään vasta koeajojen jälkeen, minkä takia ennakkotilaus on monelta osin liikennemallin osalta vaihtoehtoinen. Tilauksessa on huomioitu kaikkien (41 kpl) Sm5-junien oleminen matkustajaliikenteessä vuoden 2015 aikana. Tilauksen mukaisen liikennöinnin korvaus VR:lle on noin 67 miljoonaa euroa. HSL vahvistaa tilauksen joulukuussa 2014.

 

HSL:n ja VR:n välisen operointisopimuksen mukaan tulee HSL:n tehdä maaliskuun aikana VR:lle ennakkoilmoitus junaliikenteen tilaamisesta seuraavan kalenterivuoden liikenteenhoitosuunnitelman laatimista varten. Ennakko-ilmoituksen pohjalta VR laatii alustavat HSL-alueen aikataulut, ja toimittaa ne HSL:lle ennen Liikennevirastolle tehtävää ratakapasiteettihakemusta. Liikennöinti voi tapahtua vain myönnetyn ratakapasiteetin puitteissa. Ratakapasiteettihakemuksen mukainen aikataulukausi alkaa edellisen vuoden joulukuun puolivälissä. Ennakkoilmoituksen perusteella VR laatii yhteistyössä HSL:n kanssa kahdelle eri kehäradan aikataulurakenteelle vaihtoehtoiset liikenteenhoitosuunnitelmat, jotka tulee esitellä HSL:lle niin hyvissä ajoin, että tilausvahvistus voidaan tehdä joulukuussa. Lii¬kenteenhoitosuunnitelmaa voidaan muuttaa joko HSL:n tai VR:n esityksestä.

 

Kehäradan liikennöintimalleja valmistellaan kaksi vaihtoehtoa:

 

Halvempi vaihtoehto, jossa A-junan liikenne tihennetty päiväliikenteessä 10 min vuorovälille, ja Kehäradan junalla on 130 min. kierrosaika. Ilmalan, Käpylän, Pukinmäen ja Tapanilan asemilla säilyy nykyinen 10 min vuoroväli, ja muilla Tikkurilan ja Pasilan välisillä (liityntä-) asemilla on koko päivän 5 min. vuoroväli. Ilmalassa on vuoroväli koko päiväliikenteen 10 min.

 

Kalliimpi (n. 2 M€) vaihtoehto, jossa A-junan vuoroväli säilyy keskellä päivää 20 minuutissa ja Kehäradan junalla on 140 min. kierrosaika, ja se pysähtyy kaikilla asemilla.

 

Lopullinen ratkaisu tehdään suoritettavien koeajojen jälkeen, joilla on varmistettu, ettei 130 min kierrosaika ole liian tiukka vaadittavaan täsmällisyystasoon. Ennakkotilaus on tehty kallimman vaihtoehdon pohjalta.

 

Junaliikenteen matkustajamäärät kasvoivat vuonna 2013 HSL-alueella noin 1,7 %. Vuosina 2015 ja 2016 ennustetaan kysynnän kasvun olevan suurempaa Kehäradasta johtuen.

 

Kaluston käytössä esitetään toivomus Sm1-kaluston käyttämisestä lyhyissä ruuhkakierroissa, jotta käyttöiän loppupuolella olevien yksiköiden ajosuo¬rite jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Matkustajamäärätietojen saamiseksi esi¬tetään matkustajalaskentalaitteilla varustettuja Sm2-yksiköitä käytettäväksi lii-kenteessä mahdollisimman paljon ja kattavasti.

 

Tilauksen mukaisesta liikenteestä maksetaan VR:n Sm1-2 kaluston käytöstä 12,1 Milj.€. Junayksikkökilometrien määrä kasvaa Kehäradasta johtuen 8,0 Milj. km:in, kun vuoden 2014 talousarviossa oli 7,2 Milj. km (+11,3 %) ja junatuntien määrä on 223 100, kun se vuoden 2014 talousarvion mukaan oli 206 400 (+8,1 %). Sm1-2 kalustoa on käytössä keskimäärin 44,17 yksikköä, kun 2014 talousarviossa niitä oli 46,76 yksikköä.

 

Vuoden 2015 lähijunaliikenteen hoitosopimusten kokonaiskorvaus VR:lle edellä esitetyillä olettamuksilla on noin 67 miljoonaa euroa sisältäen 100 000 euroa kaluston erillis- ja investointitöihin. Luvut on laskettu nykyisillä HSL-kertoimilla, ja ne tarkentuvat syksyllä 2014 tehtävällä JunaLipTun (Lippulajitutkimus) tuloksilla, joita aletaan noudattamaan vuoden 2015 alusta. VR:lle maksettavien korvausten lisäksi HSL maksaa junaliikenteen kustannuksia Pääkaupunkiseudun Junakalustoyhtiö Oy:lle mak¬settavana Sm5-junien vuokrana, joka on vuonna 2015 noin 22,7 miljoonaa eu¬roa (vuonna 2014 14,3 M€).

 

Ohessa 2015 ennakkotilauksen vertailu 2014 talousarvioon:

 

 

 

 

 

Korvaus miljoonaa euroa
(ei sis. alv)

Tilaus
2015

Budjetti
2014

Muutos

 

 

 

 

VR kokonaiskorvaus (netto)

66,6

61,8

+ 7,8 %

 

 

 

 

- josta operointisopimus

50,7

46,8

+ 6,4 %

- kalustosopimus

7,9

7,6

+ 3,9 %

- kunnossapitosopimus

5,7

5,9

- 3,4 %

 

 

 

 

Sm5-vuokrat Junakalusto Oy:lle

22,7

14,3

+ 59,7 %

 

 

 

 

Kustannukset yhteensä

89,3

76,1

+ 17,4%

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää lähettää VR:lle seuraavansisältöisen ennakkoilmoituksen:

 

HSL:n ja VR:n välisen operointisopimuksen perusteella suoriteperusteista junaliikennettä HSL-alueella tilataan vuodelle 2015 8,0 Milj. jykm ja 223 100 junatuntia, sisältäen:

 

a)

Kehärata liikennöidään, joko 140 min tai 130 min kierrosajoilla. Mikäli koeajojen jälkeen päädytään 130 minuutin kierrosaikoihin ja tihennettyyn A-junaliikenteeseen, HSL korvaa junatuntien erotuksen vuoden 2015 osalta VR:lle, joka lisää vastaavaksi ajaksi varahenkilöstöä Hgin asemalle tai muuhun erikseen sovittavaan työtehtävään

 

b)

Kehäradan liikennöinnin aloittamisesta sovitaan erikseen.

 

c)

Kaluston käyttöön vaikuttavat seikat:

 

 

1)

Junakokoonpanojen muutoksista ilmoitetaan kevään matkustajalaskentojen valmistuttua.

 

2)

Sm1-junia tulee ensisijaisesti käyttää lyhyissä ruuhkakierroissa

 

3)

Matkustajalaskentalaitteilla varustettuja Sm2-junia tulee käyttää mahdollisimman kattavasti

Ennakkotilauksen mukaisen junaliikenteen arvioitu nettokorvaus VR:lle on noin 67 miljoonaa euroa (+alv 10 %), joka tarkentuu JunaLipTun valmistumisen jälkeen.

 

Käsittely Hallituksen jäsen Jaana Pelkonen ja varajäsen Harri Nikander poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Täytäntöönpano Päätösote VR -Yhtymä Oy
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©