Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 52Hallitus

§ 52

25.03.2014

 

BUSSILIIKENTEEN YMPÄRISTÖBONUS 3 -TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN

 

288/07.71.711/2011

 

Hallitus § 52

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230,

ryhmäpäällikkö Mika Häyrynen, p. 4766 4295

 

Bussiliikenteen hankintaehtojen tarkistamisen yhteydessä elokuussa 2011 HSL:n hallitus päätti, että hiilidioksidi- ja lähipäästöjen vähentämiseksi valmistellaan erillinen ympäristöbonusmalli, jolla voidaan joustavasti ja kustannustehokkaasti hyvittää liikennöitsijöitä päästöjä alentavista toimenpiteistä.


Kyseessä on ympäristöbonus, jolla voidaan hyvittää liikennöitsijöille voimassa olevien sopimusvelvoitteiden lisäksi toteutettavia toimenpiteitä, joilla alennetaan päästöjä.

 

Ympäristöbonus-mallissa huomioidaan sekä hiilidioksidin että haitallisten lähipäästöjen vähentäminen direktiivissä 2009/33/EY määriteltyjen haitta-arvojen mukaisesti.

 

Bonusperusteena ovat uudet toimenpiteet, jotka ylittävät voimassaolevien sopimusten ja tarjousten mukaiset sitoumukset ja joista liikennöitsijät antavat erillisen tarjouksen. Tarjouskilpailussa hyväksytään parhaat esitetyistä toimenpiteistä kustannustehokkuuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes kokonaiskustannus vastaa ympäristöbonukselle osoitettua vuotuista määrärahaa. Näin bonusmalli on mahdollisimman teknologianeutraali ja asettaa erilaiset päästöjä vähentävät toimenpiteet suoraan vertailukelpoisiksi.

 

Biopolttoaineella (biokaasu, biodiesel tai bioetanoli) saavutettavan päästövähennyksen perusteena on tarjouksen mukainen HSL:n liikenteessä tarjousjakson aikana käytettävä polttoainemäärä ja sillä saavutettava riippumattomassa tutkimuslaitoksessa vahvistettujen mittaustulosten mukainen päästövähennys sekä polttoaineen laskennallinen hiilidioksidipäästön alenema. Biopolttoaineiden päästövaikutuksen laskentaperusteena ovat tällä hetkellä käytettävissä direktiivin 2009/28/EY (RES-direktiivi) mukaiset kestävyyskriteerit, mutta ympäristöbonuksen tarjouskilpailussa tullaan soveltamaan vuosittain uusimpia julkaistuja säädöksiä ja standardeja.

HSL:n ympäristöbonuksen perusteeksi hyväksytään ainoastaan ns. kaksinkertaisesti laskettavat jäteperäiset polttoaineet (RES-direktiivin artikla 21, kohta 2).

 

Kalustoinvestoinneilla toteutettavien toimenpiteiden hyödyt arvioidaan vuotuisen ajosuoritteen mukaisesti ja ne korvataan tarjouksessa ko. linja-autolle määritellyn liikennöintikohteen jäljellä olevan sopimuskauden ajan. Ympäristöbonuksen perusteeksi hyväksyttyä autoa ei saa tänä aikana tarjota muihin kilpailutettaviin sopimuskohteisiin.

 

HSL on varannut 1 000 000 euroa ympäristöbonusten maksamiseen vuodelle 2014 ja vuodelle 2015 ehdotetaan 1 500 000 euroa.


Ensimmäisen ympäristöbonustarjouskilpailun Y1 (HSL:n hallitus 02.10.2012) kustannukset vuodelle 2014 ovat 128 179,73 euroa (+alv).

Ympäristöbonuskilpailun Y2 (HSL:n hallitus 19.11.2013) kustannukset vuodelle 2014 ovat 30 800 euroa (+alv), yhteensä vuosi 2014 158 979,73 euroa (+alv). Tällöin vuodelle 2014 varattua bonussummaa on jäljellä 841 020,27 euroa.

 

Tarjouskilpailussa Y2 tarjousten oli oltava hyötysuhteeltaan vähintään yksi, eli päästöhyödyn oli oltava arvoltaan sama tai suurempi kuin tarjouksen hinta. Ensimmäisessä tarjouskilpailussa Y1 tätä vaatimusta ei ollut. Tämä vaatimus osoittautui liian tiukaksi, koska tarjouksia saatiin vähän ja hyväksyttyjä vain 30 800 euron verran.

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että nyt järjestettävässä kilpailussa Y3 ehtoja muutetaan seuraavasti. Ensinnäkin hyväksyttävien tarjousten keskimääräinen ympäristöhyöty tulee olla vähintään sama kuin tarjousten hinta jolloin hyväksyttävien tarjousten kokonaismäärää rajoittaa joko käytettävissä oleva määräraha tai keskimääräinen ympäristöhyöty. Toiseksi CO2-haitta-arvo nostetaan direktiivin 2009/33/EY sallimasta alimmasta arvosta (30 €/t) polttoaineverotuksen perusteena käytettyyn arvoon 58 €/t direktiivin salliman maksimiarvon ollessa 80 €/t.

 

Lähipäästöjen haitta-arvot pidetään direktiivin sallimissa maksimiarvoissa eli NOx=8800 €/t, PM=174000 €/t.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää

 

a)

hyväksyä edellä esitetyt muutokset ympäristöbonusmalliin

 

b)

järjestää ympäristöbonusta koskevan tarjouskilpailun keväällä 2014, jotta bonus voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2014

 

c)

varata vuodelle 2015 ympäristöbonusta varten 1 500 000 euron määrärahan

 

d)

oikeuttaa toimitusjohtajan hyväksymään ympäristöbonusta koskevan tarjouskilpailun lopulliset hankinta-asiakirjat.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©