Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 55
Hallitus

§ 55

25.03.2014

 

RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN

 

439/07.71.710/2013

 

Hallitus § 55

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi, p. 4766 4350, joukkoliikennesuunnittelija Jussi Saarinen, p. 4766 4368

 

Tausta

 

HSL:n hallitus päätti 10.12.2013 (§168) runkolinjan 560 Rastila - Vuosaari - Kontula - Malmi - Tuomarinkylä - Myyrmäki perustamisesta ja että maaliskuun 2014 loppuun mennessä selvitetään, millä edellytyksillä ja koska runkolinja 560 voidaan jatkaa Myyrmäestä Matinkylään.

 

Runkolinjan 560 läntinen osa (Matinkylä - Leppävaara - Myyrmäki) on suunniteltu kulkevan Myyrmäestä Matinkylään nopeaa Kehä II:n jatkeeksi rakennettavaa joukkoliikennekatua pitkin sitten kun kyseinen

väylä on toteutettu. Tämän hetken tiedon mukaan väylä valmistuu vuoden 2030 jälkeen. Ennen uuden väylän toteuttamista linjan liikennöinti voidaan aloittaa muita pääväyliä pitkin.

 

HSL:n runkolinjastosuunnitelmassa 2012 - 2022 (HSL:n hallituksen päätös 13.9.2011, §126) linjan reitti kulkee Myyrmäestä uutta Lintulaaksontien jatketta pitkin Leppävaaraan, josta reitti jatkuu Kehä I:n ja Turunväylän kautta Kehä II:lle. Nykyisin olemassa olevalla tieverkostolla runkolinjan 560 linjaus Turunväylän ja Kehä I:n kautta on nopein, taloudellisin ja parhaiten kuormittunut. Linjaus muodostaa nopean runkoyhteyden Leppävaaran ja Matinkylän välille. Linjauksesta syntyy vaihtopiste Turunväylän busseihin, runkolinja 550:een sekä rantaradan juniin Leppävaarassa.

 

Runkolinjastosuunnitelmaa varten tehtyjen erikoistarkastelujen perusteella linjan 560 jatkaminen Myyrmäestä Matinkylään tuottaa laajoja matka-aikahyötyjä, joskin myös liikennöintikustannukset kasvavat merkittävästi, arviolta noin 3,8 miljoonaa euroa vuodessa. Linjan liikennöinti yhtenäisenä linjana Vuosaaresta Matinkylään vähentää vaihtotapahtumia Myyrmäen asemalla ja parantaa linjan kuormitusta kahteen erilliseen linjaan verrattuna. Yhtenäisen erittäin pitkän linjan liikennöinti vaatinee reitin varrelle 2-3 kiinteää ajantasauspistettä. Reitin jatkaminen Matinkylään kasvattaa autopäivien määrää linjalla arjessa 13 kappaleella, lauantaina 10 kappaleella ja sunnuntaina 7 kappaleella. Reitin pituus kasvaa n. 20 kilometrillä suuntaansa.

 

Runkolinjastosuunnitelmassa on arvioitu reitinosuuden Matinkylä - Myyrmäki matkustajamääriä aamun huipputunnin aikana. Huipputunnin aikana keskimääräinen kuormitus koko osuudella on n. 500 matkustajaa suuntaansa ja voimakkaimmin kuormitetussa kohdassa Leppävaaran eteläpuolella kuormitus on n. 1000 matkustajaa suuntaansa. Runkolinjasuunnitelmassa arvioitujen matkustajamäärien saavuttaminen edellyttää linjan nopeuttamista mm. joukkoliikenne-etuuksilla ja runkolinjojen erityisratkaisuilla 15% samoja katuosuuksia nykyisin käyttävää bussiliikennettä nopeammaksi. Eri suuntien kuormitukset olisivat varsin samansuuruiset. Kuormitus olisi tällöin hyvää runkolinjatasoa: keskimääräinen kuormitus osuudella Myyrmäki - Matinkylä olisi lähellä osuuden Vuosaari - Myyrmäki keskimääräistä kuormitusta.

 

 

Reittivaihtoehdot ja liikennöintikustannukset

 

Vaihtoehto 1: Myyrmäki - Painiitty - Leppävaara - Turunväylä - Kehä II - Suurpelto - Matinkylä Tässä vaihtoehdossa käytetään jo olemassa olevaa katuverkkoa. Myyrmäen ja Leppävaaran välillä linja kulkee reittiä Rajatorpantie - Vihdintie - Vanha Hämeenkyläntie - Painiityntie - Kutsuntatie -Lintulaaksontie - Kehä I.

 

Linjaus korvaa muun Painiityn ja Leppävaaran välisen bussiliikenteen, mikä säästää liikennöintikustannuksia n.180 000 euroa vuodessa. Tällä reittivaihtoehdolla kokonaislisäys liikennöintikustannuksiin on n. 3,62 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Vaihtoehto 2: Myyrmäki - Uusmäki - Leppävaara - Turunväylä - Kehä II - Suurpelto - Matinkylä: Tämä reittivaihtoehto on hyvin samankaltainen edellisen kanssa. Vihdintien ja Kehä I:n välillä kuljetaan tässä vaihtoehdossa Painiityn sijasta Uusmäen kautta. Myyrmäen ja Leppävaaran välillä linja kulkee reittiä Rajatorpantie - Vihdintie - Vanha Hämeenkyläntie - Sotilastorpantie - Lintukorventie - Lintulaaksontie - Kehä I. Reitti kulkisi Uusmäessä asuntokatuja, mitä ei voida pitää tavoiteltavana runkolinjalle.

 

Linjaus korvaa muun Uusmäen ja Leppävaaran välisen bussiliikenteen, mikä säästää liikennöintikustannuksia n.160 000 euroa vuodessa. Tällä reittivaihtoehdolla kokonaislisäys liikennöintikustannuksiin on n. 3,64 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Vaihtoehto 3: Myyrmäki - Lintumetsä - Leppävaara - Turunväylä - Kehä II - Suurpelto - Matinkylä Tässä reittivaihtoehdossa käytetään Vihdintien ja Kehä I:n välillä uutta Lintulaaksontien jatketta, jolloin reitti on hieman lyhyempi kuin Uusmäen tai Painiityn kautta kulkevat vaihtoehdot. Myyrmäen ja Leppävaaran välillä linja kulkee reittiä Rajatorpantie - Vihdintie - Lintulaaksontie - Kehä I. Lintulaaksontien jatketta ei ole vielä kaavoitettu ja tämän hetken arvion mukaan katu valmistuu 2020-luvulla.

 

Lyhyempi linjaus on liikennöintikustannuksiltaan vuodessa n. 100 000 euroa edullisempi kuin Uusmäen tai Painiityn kautta kulkevat vaihtoehdot. Linjauksen ansiosta Lintulaaksontien jatkeelle ei tarvita muuta joukkoliikennepalvelua, joka säästää vuodessa liikennöintikustannuksia n. 200 000 euroa verrattuna vaihtoehtoon, jossa Leppävaarasta Lintulaaksontielle järjestettäisiin oma linja. Tällä reittivaihtoehdolla kokonaislisäys liikennöintikustannuksiin on n. 3,5 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Vaihtoehdoissa 1 - 3 runkolinja Matinkylän ja Leppävaaran välillä vähentäisi myös tarvetta muun Matinkylän ja Leppävaaran välisen bussiliikenteen lisäämiseksi. YTV:n seudun joukkoliikennesuunnitelmassa 2010 - 2014 on esitetty Espoon linjan 5 (Leppävaara - Matinkylä) liikenteen huomattavaa lisäämistä, minkä kustannus olisi vuositasolla 727 000 euroa vuoden 2009 kustannustasossa. Esitetyt lisäykset eivät ole toistaiseksi toteutuneet. Liikennettä on tällä hetkellä suunniteltu lisättäväksi Länsimetron liikenteen alkaessa.

 

Vaihtoehto 4: Myyrmäki - Laaksolahti - Kehä II - Suurpelto - Matinkylä:

Tässä reittivaihtoehdossa Myyrmäestä reitti jatkuu suoraan länteen Laaksolahteen, josta reitti kääntyy etelään kohti Kehä II:ta. Reitin pituus on lähellä samaa kuin Uusmäen ja Painiityn kautta kulkevissa vaihtoehdoissa. Linja kulkee Myyrmäestä Kehä II:lle reittiä Rajatorpantie - Pitkäjärventie - Lähderannantie - Turuntie - Kehä II. Reitti ohittaa Leppävaaran, jolloin se ei muodosta runkoyhteyttä Leppävaaran ja Matinkylän välillä, minkä vuoksi matkustajamäärät jäävät pienemmiksi kuin muissa reittivaihtoehdoissa.

 

Tällä reittivaihtoehdolla kokonaislisäys liikennöintikustannuksiin on n. 3,8 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Reitin varrelle suunnitellut maankäytön lisäykset

 

Uusmäen ja Painiityn alueiden maankäytön lisääntyessä on väestön ennustettu kasvavan vuoteen 2020 mennessä 2500 hengellä ja Leppävaaran 1500 hengellä, jotka vaikuttaisivat nostavasti reittivaihtoehtojen 1 - 3 matkustajamääriin. Koko linjan käyttäjämääriin suhteutettuna kasvu ei olisi erityisen merkittävää. Reittivaihtoehdon 4 varrella Myyrmäen ja Laaksolahden välisellä osuudella väestö ei ole kasvamassa. Suurpellossa Kehä II:n varrella maankäytön lisääntyminen näkyy vuoteen 2020 mennessä 4000 hengen väestönkasvuna. Kaikki reittivaihtoehdot kulkevat palvellen Suurpeltoa.

 

Yhteenveto

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että linjan 560 jatkaminen Myyrmäestä Matinkylään on mahdollista nykyisellä katuverkolla (vaihtoehdot 1 ja 2), jolle kuitenkin tarvitsee tehdä joukkoliikenne-etuuksia linjan nopeuttamiseksi. Linjan perustaminen lisää selvästi joukkoliikenteen operointikustannuksia. Katuverkon kehittyminen tulevaisuudessa laskisi jonkin verran liikennöintikustannuksia.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

Liite Kartta reittivaihtoehdoista 1 - 4
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©