Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 59Hallitus

§ 59

25.03.2014

 

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

 

457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014

 

Hallitus § 59

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p.4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364

 

Helsingin kaupunki on pyytänyt HSL:n lausuntoa kahdesta esityksestä, jotka koskevat Helsingin sosiaali- ja terveystoimen kuljetuspalveluasiakkaille myönnettyjen joukkoliikenteen vapaalippujen säilyttämistä. Helsinkiläiset vammaisjärjestöt ovat tehneet asiasta esityksen Helsingin kaupunginhallitukselle vuoden 2014 talousarvioon liittyen elokuussa 2013. Kaupunginvaltuutettu Gunvor Brettschneiderin samaa asiaa koskeva toivomusponsi hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2013.

 

Lausuntoehdotuksen mukaan HSL on valmis säilyttämään vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyt vapaaliput, jos Helsingin kaupunki korvaa vapaalipuista aiheutuvat kustannuk-set HSL:lle entiseen tapaan. HSL ottaa joukkoliikenteen kehittämisessä monin tavoin huomioon myös vammaisten ja vanhusten tarpeet. Joukkoliikennettä on kehitetty esteettömämmäksi, lähilinjat tuovat käyttäjät lähelle keskeisiä palveluita ja erityisryhmille on alennuslippuja. HSL ei kannata kuljetuspalveluasiakkaiden vapaalippujen siirtämistä HSL:n vastuulle, koska silloin oikeus tulisi laajentaa kaikkiin HSL:n jäsenkuntiin ja rahoittaa kuntien joukkoliikennebudjeteista. Kuntien taloustilanteesta johtuen joukkoliikenteelle kohdennettuja määrärahoja ei ole mahdollisuutta kasvattaa, jolloin kustannukset rahoitettaisiin korottamalla muiden matkustajien lippujen hintoja ja karsimalla liikennettä.

 

Lausuntopyynnöt

 

Helsingin kaupunki on pyytänyt HSL:n lausunnot Helsingin vammaisjärjestöjen esityksestä ja kaupunginvaltuutettu Gunvor Brettschneiderin toivomusponnesta 30.4.2014 mennessä.

 

Vammaisjärjestöt esittävät, että maksuton matkakortti (vapaalippu) säilytetään osana kuljetuspalvelua ja rinnakkaisena palveluna niille asiakkaille, joille on myönnetty kuljetuspalvelu vammaispalvelulain (VPL) tai sosiaalihuoltolain (SHL) perusteella. Vapaalippu ohjaa asiakkaita käyttämään esteetöntä julkista joukkoliikennettä aina kun se on mahdollista. Järjestöjen näkemyksen mukaan vapaalippujen käyttö on ollut kustannustehokasta ja oikeuden poistaminen siirtää matkat invatakseihin. Esityksen on allekirjoittanut 13 helsinkiläistä vammaisjärjestöä.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Gunvor Brettschneiderin toivomusponnen vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä 13.11.2013. Kaupunginvaltuusto ilmaisi tahtonaan, että selvitetään mahdollisuudet säilyttää toistaiseksi maksuttomat matkat HSL:n matkakortilla niille, joille on myönnetty kuljetuspalvelu vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella. Tavoitteena on, että HSL ottaa käyttöön uuden alemman tariffin koko seutualueella näille ryhmille.

 

Sopimus kuljetuspalveluasiakkaiden matkakorteista

 

Helsingin sosiaaliviraston, HKL:n ja YTV:n välinen sopimus Helsingin kuljetuspalveluasiakkaiden makakorteista allekirjoitettiin 30.4.2004. Joukkoliikenteen organisaatiomuutoksen myötä sopimus siirtyi HSL:n vastuulle vuoden 2010 alusta.

 

Sopimuksen mukaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimi (ennen sosiaalivirasto) tilaa HSL:ltä matkakortille ladatut vapaaliput niille asiakkaille, joille Helsinki on myöntänyt oikeuden kuljetustukipalveluun vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella.

 

Asiakkaille tehdään henkilökohtaiset matkakortit, joille ladataan seutuvapaalippu. Matkakorttiin ladataan asiakkaan henkilötunnus, sosiaali- ja terveysviraston Y-tunnus ja asiakasryhmä VPL. Matkakortilla saa matkustaa maksutta koko HSL-liikenteessä pääkaupunkiseudulla. Matkakortti on voimassa kaksi vuotta, jos kuljetustukipäätös on myönnetty toistaiseksi. Määräaikaisissa päätöksissä matkakortti on voimassa päätöksen voimassaoloajan loppuun.

 

HSL laskuttaa sosiaali- ja terveystoimelta kuljetuspalveluasiakkaiden matkakorteilla tehdyt matkat joukkoliikennevälineisiin tehtyjen nousujen perusteella. Matkan hinnoittelun lähtökohtana on kulloinkin voimassa oleva arvolipun hinta alennusryhmälle 1 (invalidit ja Kelan kansaneläkettä saavat eläkeläiset). Alennusryhmä 1:een kuuluvat asiakkaat saavat 25 %:n alennuksen aikuisten kausi- ja arvolipun hinnoista. Myös aikuisten kausi- ja arvolipun hintaa tuetaan jäsenkuntien verovaroin, joten kyseessä on lisäsubventio. Matkan hinta lasketaan Helsingin sisäisten ja seudullisten arvolippujen hinnan painotettuna keskiarvona asiakkaiden tekemien sisäisten ja seudullisten nousujen mukaan. Helsingissä sisäisten nousujen osuus on yli 95 %, joten seutumatkojen hinnan painoarvo on hyvin pieni.

 

Kuljetuspalveluasiakkaiden matkakorteilla tehtyjen nousujen määrät saadaan HSL:n matkakorttijärjestelmästä siltä osin kuin asiakkaat leimaavat matkakorttinsa. Avorahastuksen piirissä (raitiovaunut, metro, lähijunat, Suomenlinnan lautta) matkakorttia ei leimata. Sitä varten lasketaan ns. leimaamattomuuskerroin, jonka avulla saadaan matkojen kokonaismäärät.

 

Sopimuksen tavoitteena oli ohjata Helsingin kuljetuspalveluasiakkaita käyttämään joukkoliikennettä aina kun se on mahdollista sekä hidastaa Helsingin kuljetustukimenojen kasvua. HSL:llä on Espoon sosiaalitoimen kanssa vastaava sopimus VPL-asiakkaiden matkakorteista.

 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston talousarvioon 2014 ei enää sisälly määrärahoja kuljetustukiasiakkaiden matkakortteihin. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on irtisanonut viraston ja HSL:n välisen sopimuksen Helsingin kuljetuspalvelukeskuksen asiakkaiden matkakorteista (kirje saapunut 19.2.2014). Sopimuksen irtisanomisaika on 3 kk, joten irtisanominen astuu voimaan 20.5.2014.

 

HSL on sopinut Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kanssa sopimuksen päättymiseen liittyvistä toimenpiteistä. Virasto on jo lähettänyt kuljetustukiasiakkailleen uuden päätöksen. Siinä kerrotaan, että asiakkaalle myönnetty maksuton joukkoliikennelippu ei ole vammaispalvelulakiin perustuva palvelu, vaan ylimääräinen etuus, jota Helsingin kaupungilla ei ole enää mahdollisuutta jatkaa. Oikeus lippuun päättyy 31.3.2014 ja asiakasta pyydetään palauttamaan lippu vammaisten sosiaalityön toimipistee-seen. Kaupungin toimipisteet palauttavat matkakortit edelleen HSL:lle, joka poistaa ne matkakorttijärjestelmästä. Jos asiakas on ladannut matkakortilleen lisäksi arvoa, HSL hyvittää arvon asiakkaalle. Ne matkakortit, joita ei saada kerättyä asiakkailta pois, tullaan laittamaan matkakorttijärjestelmässä sul-kulistalle.

 

HSL:n palvelupisteet neuvovat matkakortista luopuvia kuljetustukiasiakkaita mm. kertomalla HSL:n alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteista ja hakumenettelystä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi kustantaa myös edelleen vähävaraisille matkalippuja myöntämällä heille maksusitoumuksia, joilla lipun voi hankkia HSL:n palvelupisteestä.

 

Kuljetuspalveluasiakkaiden joukkoliikennematkoista perityt korvaukset

 

HSL:n matkakorttijärjestelmän mukaan Helsingin kuljetustukiasiakkaiden matkakortteja on 4 110 henkilöllä.

 

Vuonna 2013 Helsingin kaupunki maksoi näillä matkakorteilla tehdyistä matkoista HSL:lle 1,49 euroa/ nousu, yhteensä 1,2 milj. euroa. Vuonna 2014 sosiaali- ja terveysvirastolta laskutettava korvaus on 1,52 euroa/nousu (Helsingin sisäisen alennusryhmän 1 arvolipun hinta on 1,46 euroa). Korvaushinnat nousivat viime vuodesta 2 % eli 0,03 euroa/matka. Lippujen hintoja korotettiin keskimäärin 3 %, joten kuljetustukiasiakkaiden matkoista perittävä korvaus nousi keskimääräistä hinnankorotusta vähemmän. Tämä johtuu siitä, että korvaushinnan lähtökohtana on alennusryhmän 1 arvolipun hinta ja kuntien tuki (subventio) joukkoliikenteeseen kohdennetaan ensisijaisesti HSL-alueen asukkaiden kausi- ja arvolippujen hintoihin, ei kertalippuihin.

 

Kuljetuspalveluasiakkaiden matkojen nykyisiin veloitusperusteisiin sisältyy kuntien joukkoliikennebudjettien kautta kanavoitua tukea, kuten edellä on todettu. HSL ei pidä perusteltuna uuden, vielä alemman tariffin kehittämistä kuljetustukiasiakkaiden matkoista perittäviin korvauksiin tai näiden vapaalippujen siirtämistä kokonaan HSL:n vastuulle. Kunnan tukea joukkoliikenteeseen tulisi molemmissa tapauksissa lisätä vähintään saman verran kuin kunnan tuki sosiaali- ja terveystoimen kuljetuspalve-luasiakkaille vähenisi. Hyvin pian tämä historia unohtuisi, ja joukkoliikenteen määrärahojen kiristyessä HSL joutuisi vastaamaan näistä lisäkustannuksista korottamalla muiden matkustajien lippujen hintoja ja vähentämällä liikenteen palvelutasoa.

 

Esteetöntä, luotettavaa ja kohtuuhintaista joukkoliikennettä kaikille asiakasryhmille

 

HSL ottaa toiminnassaan huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Seudun joukkoliikennettä on kehitetty vuosien varrella yhä esteettömämmäksi. Metro on alun perinkin suunniteltu liikuntaesteisille sopivaksi. Bussikalusto on jo vuosia ollut matalalattiaista. Myös uudet raitovaunut ja lähijunat ovat matalalattiaisia. HSL on edistänyt pysäkkien, asemien ja niiden ympäristön esteettömyyden kehittämistä eri projekteissa.

 

Kaikille avoimet lähilinjat (entiset palvelulinjat) on suunniteltu erityisesti ikäihmisten ja liikuntaesteisten tarpeisiin. Keskeiset palvelut ovat hyvin saavutettavissa ja kävelymatkat ovat lyhyitä. HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat toimivat yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveystoimesta vastaavien kanssa.

 

HSL:n kustannuksista puolet katetaan asiakkaiden maksamilla lipputuloilla ja toinen puoli jäsenkuntien kuntaosuuksilla. Matkalippujen hintoja tuetaan siten vahvasti verovaroin. HSL myöntää ikäihmisille ja vammaisille lisäalennuksia kausi- ja arvolipuista silloin, kun he kuuluvat tiettyihin erityisryhmiin. Sokeille, sotainvalideille ja rintamaveteraaneille myönnetään vapaalippuja. Liikuntaesteisille invalideille myönnetään alennuslippuja kuten myös Kelan maksamaa kansaneläkettä tai takuueläkettä saaville eläkeläisille.

 

HSL on uusimassa matkalippujärjestelmäänsä. Uusi tariffijärjestelmä tulee perustumaan kaarimaisiin vyöhykkeisiin. HSL:n hallitus päätti tulevan järjestelmän lippujen hintasuhteista sekä aikuisten, lasten ja opiskelijoiden lippujen myöntämisperusteista 10.12.2013. Samalla hallitus päätti, että tulevassa järjestelmässä perustetaan seniorilippu 70 vuotta täyttäneille, vakinaisesti HSL-alueella asuville. Lippu on päiväliikenteessä kaikkina viikonpäivinä klo 9-14 alkavilla matkoilla kelpaava arvolippu. Lipun alennus on 50 % aikuisten arvolipun hinnasta. Tuleva järjestelmä otettaneen käyttöön vuonna 2017, kun käynnissä oleva matkakorttijärjestelmän uudistus on vakaasti tuotannossa ja matkakortit on vaihdettu.

 

HSL käynnistää tänä vuonna uuteen tariffijärjestelmään liittyvän jatkoselvityksen eläkeläisten ja invalidien vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia siirtää joidenkin ryhmien joukkoliikennematkojen tukeminen kuntien ostopalveluiksi. Nykyisin ostopalveluita ovat olleet kuljetustukiasiakkaiden matkakortit (Helsinki, Espoo) sekä koululaisten matkakortit niille jäsenkunnille, jotka eivät tee niitä itse omissa palvelupisteissään. Lisäksi kunnat kustantavat vä-hävaraisten matkalippuja myöntämällä heille maksusitoumuksia. Selvitys pyritään tekemään yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Esityksistä pyydetään aikanaan jäsenkuntien lausunnot. Tavoitteena on, että päätökset saadaan vuonna 2015.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää antaa Helsingin kaupungille seuraavan lausunnon:

 

HSL on ollut tyytyväinen HSL:n ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimen väliseen sopimukseen Helsingin kuljetuspalveluasiakkaiden matkakorteista. Sopimuksen tavoitteiden mukaisesti matkakortille ladatut vapaaliput ovat HSL:n näkemyksen mukaan ohjanneet vammaispalvelulain (VPL) tai sosiaalihuoltolain (SHL) piirissä olevia vammaisia ja vanhuksia käyttämään joukkoliikennettä aina kun se on heille mahdollista. On todennäköistä, että etuus on myös hidastanut Helsingin kuljetustukimenojen kasvua. HSL:llä on Espoon sosiaalitoimen kanssa vastaava sopimus VPL-asiakkaiden matkakorteista.

 

HSL on valmis säilyttämään vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyt vapaaliput, jos Helsingin kaupunki korvaa vapaalipuista aiheutuvat kustannukset HSL:lle entiseen tapaan.

 

Kuljetuspalveluasiakkaiden matkojen nykyiset korvausperusteet ovat hyvin kohtuulliset ja oikeudenmukaiset. Matkat laskutetaan kuljetuspalveluasiakkaiden matkakorteilla tehtyjen todellisten nousujen mukaan. Matkustusoikeus on seudullinen, mutta korvaushinta on vain hieman suurempi kuin Helsingin sisäisen arvolipun hinta asiakasryhmälle 1. Tähän asiakasryhmään kuuluvat liikuntaesteiset invalidit ja Kelan kansaneläkettä saavat eläkeläiset, jotka saavat 25 %:n alennuksen aikuisten kausi- ja arvolipun hinnoista. Myös aikuisten kausi- ja arvolipun hintaa tuetaan jäsenkuntien verovaroin. Näin ollen sosiaali- ja terveystoimelta perittävään korvaushintaan sisältyy kuntien joukkoliikennebudjettien kautta kanavoitua tukea.

 

HSL ei pidä perusteltuna uuden, vielä alemman tariffin kehittämistä kuljetustukiasiakkaiden matkoista perittäviin korvauksiin. HSL ei myöskään kannata kuljetuspalveluasiakkaiden vapaalippujen siirtämistä HSL:n vastuulle, koska silloin oikeus tulisi laajentaa kaikkiin HSL:n jäsenkuntiin ja rahoittaa kokonaan kuntien joukkoliikennebudjeteista. Kuntien taloustilanteesta johtuen joukkoliikenteelle kohdennettuja määrärahoja ei ole mahdollisuutta kasvattaa, jolloin kustannukset rahoitettaisiin korottamalla muiden matkustajien lippujen hintoja ja karsimalla liikennettä.

 

HSL kehittää kaikille asiakasryhmille sopivaa esteetöntä, luotettavaa ja kohtuuhintaista joukkoliikennettä. Palvelujen kehittämisessä otetaan monin tavoin huomioon myös vammaisten ja vanhusten tarpeet. Joukkoliikennettä on kehitetty esteettömämmäksi, lähilinjat tuovat käyttäjät lähelle keskeisiä palveluita ja erityisryhmille on alennus- ja vapaalippuja.

 

HSL on uusimassa matkalippujärjestelmäänsä. Uudessa tariffijärjestelmässä otetaan käyttöön seniorilippu 70 vuotta täyttäneille, vakinaisesti HSL-alueella asuville. Lippu on päiväliikenteessä kaikkina viikonpäivinä klo 9-14 alkavilla matkoilla kelpaava arvolippu. Lipun alennus on 50 % aikuisten arvolipun hinnasta. HSL käynnistää tänä vuonna uuteen tariffijärjestelmään liittyvän jatkoselvityksen eläkeläisten ja invalidien vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua. Esityksistä tullaan pyytämään jäsenkuntien lausunnot. Tavoitteena on, että päätökset saadaan vuonna 2015. Uusi tariffijärjestelmä otettaneen käyttöön vuonna 2017.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Täytäntöönpano Lausunto Helsingin kaupunki

 

Tiedoksi HSL-kunnat, HSL/Talous- ja hallintopalvelut
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©