Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 60Hallitus

§ 60

25.03.2014

 

LAUSUNTO HELSINGIN LIIKKUMISEN KEHITTÄMISOHJELMAN LUONNOKSESTA

 

32/07.70.700/2014

 

Hallitus § 60

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Sini Puntanen p. 4766 4262, ryhmäpäällikkö Johanna Vilkuna p.4766 4267, liikennesuunnittelija Tapani Touru p. 4766 4275

 

Helsingin kaupunginhallitus pyytää HSL:n lausuntoa Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksesta 28.3.2013 mennessä.

 

Liikkumisen kehittämisohjelman luonnos löytyy internetistä osoitteesta www.hel.fi/ksv kirjoittamalla hakukenttään nimi Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma.

 

Tiivistelmä

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma pyrkii vastaamaan kaupungin strategiaohjelmassa, kaupungin muissa strategisissa ohjelmissa sekä seudullisissa suunnitelmissa liikenteelle ja liikkumiselle asetettuihin tavoitteisiin. HSL korostaa lausunnossaan, että käsiteltävät teemat ovat yhdensuuntaisia HLJ 2011:n tavoitteiden ja linjausten sekä HLJ 2015 suunnitelman valmistelussa esillä olevien teemojen kanssa. Kulkutapojen rooli ja merkitys erilaisilla matkoilla ja alueilla on kuvattu perustellusti. Joukkoliikenne näkökulma on huomioitu hyvin. HSL:n näkemyksen mukaan seudullisen yhteistyön, palveluverkkojen suunnittelun sekä liikkumisen ohjauksen merkitystä voisi tuoda vielä vahvemmin esille.

 

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

 

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma pyrkii vastaamaan kaupungin strategiaohjelmassa, kaupungin muissa strategisissa ohjelmissa sekä seudullisissa suunnitelmissa liikenteelle ja liikkumiselle asetettuihin tavoitteisiin. Liikkumisen kehittämisohjelma toimii välittävänä portaana strategisten ohjelmien ja yleiskaavan visiotyön sekä liikennesuunnittelun toiminnan ohjaamisen välillä. Kehittämisohjelma konkretisoi osaltaan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa (HLJ) sovittuja seudun liikennejärjestelmän kehittämislinjauksia. Ohjelman tavoitteena on parantaa liikkumiseen kohdistettavien kaupungin resurssien vaikuttavuutta ja tuottavuutta ja antaa suuntaviivat tarkempien toimenpiteiden suunnitteluun.

 

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmaraportissa on ensin esitetty liikennejärjestelmälle asetetut tavoitelinjaukset, jotka pohjautuvat kaupungin strategiaohjelmissa asetettuihin korkean tason tavoitteisiin. Tämän jälkeen on esitetty toimintalinjaukset, joilla asetettuihin tavoitteisiin pyritään. Toimintalinjausten perustana on kansainvälinen kokemus liikennejärjestelmän toimivuudesta. Tavoitteiden ja toimintalinjausten perustana toimivat liikkumisen nykytilaa ja trendejä sekä liikennesuunnittelun toimintaympäristöä koskevat tarkastelut.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

 

HSL kiinnittää lausunnossaan huomiota niihin kehittämisohjelman tavoitteisiin ja toimintalinjauksiin, joita se pitää Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämisen ja HSL:n toiminnan kannalta merkittävinä.

 

Kehittämisohjelmassa on käsitelty monipuolisesti liikennejärjestelmän tavoitteita asukkaiden, elinkeinoelämän sekä kaupungin ja kaupunkiympäristön näkökulmasta (sujuva arki, elinvoima ja resurssitehokkuus). Käsiteltävät teemat ovat yhdensuuntaisia HLJ 2011:n tavoitteiden ja linjausten sekä HLJ 2015 suunnitelman valmistelussa esillä olevien teemojen kanssa. Kulkutapojen rooli ja merkitys erilaisilla matkoilla ja alueilla on kuvattu perustellusti. Joukkoliikenne näkökulma on huomioitu hyvin. Seuraavassa on esitelty aihepiirejä, joiden käsittelyyn HSL toivoo vielä tarkennuksia.

 

Helsingissä tehtävillä liikennettä koskevilla ratkaisuilla voi olla laajasti seudullisia vaikutuksia, mikä tulee ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyö seudun kuntien välillä on tärkeää. Esimerkiksi pyöräilyn runkoverkon osalla reittien jatkuvuutta kunnan rajojen yli on edistettävä kuntien välisellä yhteistyöllä Helsingin seudun pääpyöräilyverkkosuunnitelman (HLJ 2011:n jatkotyö PÄÄVE) pohjalta.

 

Kehittämisohjelmassa on kuvattu hyvin liikenteen yhteyttä maankäytön kehittämiseen, mutta niin julkisten kuin kaupallistenkin palveluverkkojen käsittely liikkumistarpeeseen vaikuttavana tekijänä on jäänyt vähälle huomiolle kuten myös Helsingin kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa tähän omassa toiminnassaan. Esimerkiksi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytettävyys arjen matkoilla liittyy paljolti juuri palvelujen saavutettavuuteen.

 

Kehittämisohjelmassa painottuu kestävien liikkumismuotojen edistäminen osana sujuvaa liikennejärjestelmää. Liikkumisen ohjaus kytkeytyy kiinteästi kaikkiin käsiteltyihin teemoihin ja sen rooli ja merkitys voisi tulla kehittämisohjelmassa voimakkaammin esille. Liikkumisen ohjauksella eli kestävän liikkumisen neuvonnalla ja markkinoinnilla sekä liikkumisen suunnittelulla ja liikkumispalveluiden kehittämisellä lisätään kestävien kulkutapojen käyttöä esimerkiksi työpaikoilla, kouluissa ja vapaa-ajan kohteissa. Asennekasvatuksen ja uusien palveluiden, kuten uudet auton omistamis- ja käyttömallit, merkitystä voisi tuoda vahvemmin esille.

 

Kaupungin ja seudun kasvaessa matkojen määrä lisääntyy, mutta liikennesuoritteen kasvua samassa suhteessa on tärkeää hillitä. Tähän tulee pyrkiä aktiivisella liikennejärjestelmän, maankäytön ja palveluverkkojen suunnittelun vuoropuhelulla sekä erilaisilla kysynnän hallinnan toimenpiteillä. Uhkana oleva yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja liikennesuoritteen kasvu lisää ruuhkia ja myös investointitarpeita, joiden toteutukseen nykyisenkaltaisella rahoitustasolla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia. Liikkumisen kehittämisohjelma antaa hyvät raamit liikenteen ja liikkumisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja toimii tässä hyvänä esimerkkinä.

 

Täytäntöönpano Lausunto tulee toimittaa osoitettuna Helsingin kaupunginhallitukselle osoitteeseen PL 10, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@helsinki.fi.
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©