Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 43
Hallitus

§ 43

25.03.2014

 

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

 

106/02.020.201/2013

 

Hallitus § 43

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, p. 040 533 5330

 

Tilinpäätös 2013

Kuntalain 68 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tuloslaskelma

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 586,5 milj. euroa, 1,5 milj. euroa (0,3 %) alle talousarvion (TA 588,0 milj. euroa). Toimintatuloista 47,4 % on lipputuloja ja 49,7 % kuntaosuuksia.

 

Lipputulot ovat yhteensä 277,9 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 0,7 milj. eurolla (0,3 %). HSL-joukkoliikenteen lippujen hintoja korotettiin vuoden 2013 alussa keskimäärin 3,5 prosenttia, joka piti sisällään myös yleisen arvonlisäverokannan nousun 9 prosentista 10 prosenttiin.

 

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputuloilla muilla tuloilla. Kuntaosuudet olivat yhteensä talousarvion mukaiset 291,4 milj. euroa, ja ne kattoivat 51,1 % HSL:n toimintamenoista.

 

Muut toimintatulot, yhteensä 17,2 milj. euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrista. Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle oli 5,8 milj. euroa. Tarkastusmaksutuloja kertyi 5,3 milj. euroa ja niistä kirjattiin luottotappiovarauksiin 2,7 milj. euroa.

 

Toimintamenoja toteutui yhteensä 569,8 milj. euroa, mikä jäi 16,7 milj. euroa alle talousarvion (2,9 %). Toimintamenoista 543,0 milj. euroa (95,3 %) oli palvelujen ostomenoja.

 

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat yhteensä 450,3 milj. euroa, 79,0 % HSL:n toimintamenoista. Säästöjä operointikustannuksissa kertyi talousarvioon verrattuna yhteensä 15,8 milj. euroa (3,4 %). Joukkoliikenteen kustannustaso nousi vuonna 2013 keskimäärin 1,5 % kun talousarviossa oli varauduttu keskimäärin 3,7 %:n nousuun. Kustannuksiin vaikutti eniten alhainen poltto- ja voiteluaineiden hintakehitys sekä alhainen korkotaso.

 

Infrakustannukset olivat yhteensä 69,5 milj. euroa ja ne toteutuivat talousarvion mukaisina (TA 69,5 milj. euroa).

 

 

Muita kuin operointi- ja infrakustannuksia toteutui yhteensä 50,0 milj. euroa. Ulkopuolisilta hankittavia palvelujen ostoja toteutui yhteensä 23,2 milj. euroa, 2,5 milj. euroa alle talousarvion.

 

Henkilöstökuluja toteutui yhteensä 18,7 milj. euroa, 1,6 milj. euroa yli talousarvion. Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 405 henkilöä, henkilötyövuosia kertyi yhteensä 382,55 htv. Henkilöstökustannusten kasvu johtui erityisesti matkalippu- ja informaatiojärjestelmien asiantuntijatyön vahvistamisesta lippu- ja informaatiojärjestelmähankkeessa, operatiivisten tutkimusten kenttätyöhön tarvitusta henkilöstöstä sekä matkalippujen tarkastajien määrän lisäämisestä. Talousarviossa ei tulospalkkiota varten ole varattu erillistä määrärahaa, mutta tilinpäätökseen on kirjattu tulospalkkioiden maksamista varten varaus.

 

Vuokrakuluja toteutui yhteensä 3,7 milj. euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan käytettiin 1,0 milj. euroa sekä muihin kuluihin 3,3 milj. euroa. Muut kulut sisältävät tarkastusmaksutuloista kirjatun luottotappiovarauksen 2,7 milj. euroa.

 

Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 16,7 milj. euroa.

 

Rahoituksen nettokustannuksiksi arvioitiin talousarviossa 0,07 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa investointeihin arvioitiin tarvittavan 12 milj. euroa. Lainaa ei investointien siirtymisen vuoksi tarvinnut nostaa ja HSL on tilinpäätöksessä velaton. Talousarvion 2013 hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päätti maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Rahoituksen nettokulut olivat tämän jälkeen 0,3 milj. euroa ja kulut ylittivät talousarvion 0,3 milj. eurolla, joten vuosikate rahoituserien jälkeen oli 16,3 milj. euroa.

 

Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 5,9 milj. euroa, ja ne alittuivat talousarvioon verrattuna noin 1,5 milj. eurolla investointien viivästymisen seurauksena.

 

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 10,4 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 6,1 milj. euron alijäämäiseen tulokseen.

 

Vuoden 2013 Investointimenot ovat yhteensä 13,4 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 4,6 milj. eurolla. Investointimenoista 10,2 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon sekä lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ 2014) rakentamiseen liittyviin hankintoihin. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, lähiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon sekä toimitilojen remontointiin käytettiin 3,2 milj. euroa. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtyvistä matkakorttijärjestelmän hankkeista.

 

Taseen loppusumma, 141,3 milj. euroa kasvoi edellisvuodesta 17,5 milj. eurolla.

 

HSL:n peruspääoma 31.1.2013 on 9,2 milj. euroa.

 

Talousarvion sitovat erät ja niiden toteutuminen

 

Hyväksyessään HSL:n vuoden 2013 talousarvion 27.11.2012 yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintamenot ja investointimenot ja sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä.

 

Kuntaosuudet toteutuivat talousarvion mukaisina. Toimintamenot jäivät 16,7 milj. euroa alle talousarvion ja investointimenot 4,6 milj. euroa alle talousarvion.

 

Euroa

TA

TP

Ero TP/TA

 

2013

2013

%

Kuntaosuudet yhteensä

291 379 000

291 379 000

0

0,0 %

Toimintamenot yhteensä

586 550 000

569 808 072

-16 741 928

-2,9 %

Investointimenot yhteensä

18 000 000

13 392 245

-4 607 755

-25,6 %

 

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää

 

1)

esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä, 10 437 658,56 euroa kirjataan edellisten vuosien ylijäämätilille,

 

2)

hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

 

Liitteet Tilinpäätös 2013

Henkilöstöraportti

Ympäristöraportti
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©