Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 62
Hallitus

§ 62

25.03.2014

 

JOUKKOLIIKENTEEN KALUSTON LAATUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2013

 

136/07.70.702/2014

 

Hallitus § 62

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osastonjohtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö Antti Vuorela, p. 4766 4241, liikennetutkija Eveliina Kuvaja p. 4766 4056

 

HSL tarkastaa joukkoliikenteen kaluston kuntoa ja laatua kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla havainnointitutkimuksella. Syksyn 2013 tutkimusjakson aikana (2.9.-29.11.) havainnointiin yhteensä 3783 autoa ja vaunua bussi-, raitiovaunu- ja metroliikenteessä. Tarkastuksia tehdään tutkimusjaksojen aikana arkipäivisin pääasiallisesti kello 6-18 välillä linjoilla liikennöivissä ajoneuvoissa.

 

Tutkimuksen toteuttaa Taloustutkimus Oy HSL:n toimeksiannosta seutuliikenteessä sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisessä liikenteessä. Tiedonkeruun kenttätyön tekevät tutkimuslaitoksen laaduntarkkailijat. Tutkimuksen ollessa vielä kehitysvaiheessa vertailua edellisen tutkimuskauden tuloksiin ei tehdä, vaan kaudet raportoidaan omina kokonaisuuksinaan. Tutkimuksen vakiintuessa tehdään eri tutkimuskausien tuloksista vertailukelpoisia, jotta laadun kehittymistä voidaan seurata myös pidemmällä aikavälillä.

 

Tutkimuksen havainnot kerätään kokonaan sähköisesti. Kenttätyöntekijät täyttävät sähköiset tutkimuslomakkeet ja ottavat tarvittaessa kuvia laatupoikkeamista. Datatarkastuksen jälkeen havainnot ovat välittömästi HSL:n ja liikennöitsijöiden katsottavissa laatututkimuksen raportointi- ja tilastointijärjestelmässä JOLA Web:ssä. Näin liikennöitsijöillä on mahdollisuus korjata havaittuja laatupoikkeamia sekä seurata ja vaikuttaa liikennöivän kalustonsa laatuun ja omaan suoriutumiseensa kaluston laaduntarkkailussa. JOLA Web:ssä olevat tiedot sisältävät tarkemman erittelyn mahdollisista laatupoikkeamista, ajoneuvojen tunnistetiedot ja tarkat tutkimusajankohdat. JOLA Web:n avulla myös HSL voi seurata liikennöivän kalustonsa laatua ja sen kehitystä. Järjestelmä on ollut bussiliikenteen käytössä syksystä 2013.

 

Laadunvalvonnan tavoitteena on joukkoliikenteen turvallisuuden ja kaluston laadun parantaminen. Tutkimuksen tuloksia käytetään liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten määrittämisen ja laatusanktioiden perimisen lähdeaineistona. Laatututkimuksella tutkittavat asiat perustuvat liikennöintisopimuksissa määriteltyyn laatuun. Laadunseurannassa huomioidaan vakavat laatupoikkeamat, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa matkustajille tai muille tiellä liikkujille. Vakavien poikkeamien lisäksi havainnoidaan myös lievemmät, pääasiassa matkanteon viihtyisyyteen ja sujuvuuteen ja joukkoliikenteen imagoon vaikuttavat laatutekijät.

 

Laaduntarkkailijat arvioivat kaluston laadun kolmiportaisella asteikolla poikkeaman vakavuuden mukaan. Kysymysten vakavuutta painotetaan painotuskertoimilla ja pisteet muunnetaan prosenteiksi maksimipisteistä. Lopulliset tulokset esitetään liikennöintikohdekohtaisina keskiarvopisteinä. Täydet 100 % tarkoittaa sopimuksen mukaisen laatutason toteutumista tutkittavien asioiden osalta.

 

Tutkimuksen havaintojen tavoitemäärät ovat määritelty busseissa kunkin liikennöintikohteen ajoneuvomäärän mukaan. Raitiovaunuissa ja metroissa on tavoitteena tutkia kukin liikennöivä vaunu kolmesti tutkimuskauden aikana. Tämän vuoksi havaintomäärät vaihtelevat eri kohteiden, liikennöitsijöiden, liikennemuotojen ja liikennöintialueiden mukaan.

 

Bussien tulokset

 

Tutkimuksen havaintokohtaisten laatupisteiden keskiarvo busseissa on 97,4 % tutkimuksen minimipisteiden ollessa 34 % ja maksimipisteiden ollessa 100 %. Bussiliikenteessä tehtiin yhteensä 3229 havaintoa kolmen kuukauden tutkimuskauden aikana.

Busseissa suurimmat laatupoikkeamat havaittiin seinien ja tukitankojen kunnossa, istuimien siisteydessä sekä matkustamon kellon toiminnassa. Näiden tekijöiden osalta tarkastetaan mm. seinissä olevia töherryksiä, tukitankojen vankkuutta, istuimien verhoilun yhdenmukaisuutta ja kellojen ajallaan olemista.

 

Laatupoikkeamia oli hyvin vähän kuljettajien tupakointia ja ovien toimintaa koskevissa kysymyksissä. Kaikissa tutkittavissa laatutekijöissä havaittiin tutkimuskauden aikana poikkeamia.

 

Liikennöitsijöistä parhaimmat laatupisteet saivat Korsisaari Oy ja Taksikuljetus Oy, joiden laatupisteiden keskiarvot olivat täydet 100,0 %. Alhaisimmat laatupisteet (96,4 %) sai Helsingin Bussiliikenne Oy. Korkeimmat ja alhaisimmat laatupisteet saaneet liikennöitsijät eroavat huomattavasti havaintomääriltään. Korkeimmat laatupisteet saaneita liikennöitsijöitä tutkittiin yhteensä 25 kertaa kun taas alhaisimmat laatupisteet saanutta liikennöitsijää 959 kertaa. Havaintomäärät perustuvat liikennöitsijän liikennöintikohteiden ja siellä liikkuvien autojen määrään. Kolme suurinta liikennöitsijää Nobina Finland Oy, Helsingin Bussiliikenne Oy ja Veolia Transport Finland Oy jäivät laatututkimuksen keskiarvon alapuolelle.

 

Tarkasteltavia liikennöintikohteita oli tutkimuskauden aikana yhteensä 92. Liikennöintikohteista parhaimmat pisteet (100,0 %) sai Keravan sisäiset kohteet K 135 KOR ja K 135 TAK, joissa liikennöivät Keravan sisäiset linjat K5 (Sorsakorpi - Kerava asema - Mattilanpuisto) ja K8 (Kaskela - Kytömaa - Keravan asema). Alhaisimmat laatupisteet (93,2 %) saanut kohde on Helsingin sisäinen kohde H 87, jossa liikennöi Helsingin sisäinen linja 70 (Rautatientori - Siltamäki - Suutarila).

 

Tulokset liikennöintialueittain

 

Liikennöintialueittain tarkasteltuna parhaimmat laatupisteet sai Keravan sisäinen liikenne (100,0 %) ja alhaisimmat pisteet Helsingin sisäinen liikenne (96,5 %). Liikennöintialuekohtaiset havaintomäärät eroavat paljon toisistaan, kun suurimmalla liikennöintialueella seutuliikenteessä havaintoja on tehty 1392 kappaletta ja Keravan sisäisessä liikenteessä 25 kappaletta.

 

Raitiovaunujen ja metron tulokset

 

Raitiovaunuissa ja metrossa laatututkimusta tehtiin ensimmäistä kertaa keväällä 2013. Koska kalustot ovat erilaisia, eivät eri liikennemuotojen tulokset ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Raitiovaunuissa ja metrossa löytyi huomattavasti vähemmän laatupoikkeamia verrattuna busseihin.

 

Raitiovaunuja tutkittiin 256 kertaa ja laatupisteiden keskiarvoksi tuli 99,97 %. Metrossa 289 tutkitun metrovaunun laatupisteiden keskiarvo oli 99,83 %. Raitiovaunujen ja metron minimipisteet olivat 33 % ja maksimipisteet 100 %. Raitiovaunuissa ja metrossa tutkittiin myös mainosnäyttöjen toimintaa, joka ei kuitenkaan vaikuttanut kokonaislaatupisteisiin ja näin ollen liikennöitsijän suoriutumiseen.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

 

Liite HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatutukimus syksy 2013
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©