Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 47
Hallitus

§ 47

25.03.2014

 

HANKINTAMENETTELYN KESKEYTYSPÄÄTÖKSEN (§ 3/2014) JA UUDEN KILPAILUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN (§ 4/2014) HANKINTAOIKAISUJEN KÄSITTELY

 

441/07.71.711/2012, 25/07.71.711/2014

 

Hallitus § 47

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230,

sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo, p. 4766 4248

 

Oikaisuvaatimuksen tausta

 

Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab (jäljempänä Pohjolan Kaupunkiliikenne) on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen (ja valituksen markkinaoikeudelle) bussiliikenteen tarjouskilpailun 27/2013 kohteesta 170 tehdyn hankintamenettelyn keskeyttämispäätöstä ja uuden kilpailutuksen järjestämistä koskevassa asiassa. Pohjolan kaupunkiliikenne katsoo, että molemmat päätökset ovat virheellisiä ja niistä tehdyt päätökset tulee kumota.

 

HSL käynnisti 11.12.2012 julkaistulla erityisalojen hankintailmoituksella linja-autoliikenteen hoitamista koskevan tarjouskilpailun. Menettelynä käytettiin avointa menettelyä.

 

HSL:n hallitus päätti 16.4.2013 toimittajavalinnasta. Tarjousvertailun voitti kohteen 170 osalta Pohjolan Kaupunkiliikenne, jonka tarjous todettiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.

 

Helsingin Bussiliikenne Oy valitti toimittajavalinnasta markkinaoikeuteen, joka teki asiassa päätöksen 3.12.2013 nro 472/13. Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan, että Pohjolan Kaupunkiliikenteen tarjous olisi tullut sulkea pois tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana.

 

Pohjolan Kaupunkiliikenne valitti 7.1.2014 edellä mainitusta markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pohjolan Kaupunkiliikenne on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kieltää markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesti korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn ajaksi ja että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen kokonaisuudessaan tai palauttaa asian uudelleen markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

 

HSL:n hallitus päätti 21.1.2014 keskeyttää hankintamenettelyn ja käynnistää kilpailutuksen uudestaan.

 

HSL on tehnyt 20.6.2014 Pohjolan Kaupunkiliikenteen kanssa väliaikaisen sopimuksen valituksen kohteena olevista reiteistä. Väliaikainen järjestely perustuu hankintalain (348/2007) 93 §:ään ja järjestelyllä HSL on turvannut liikenteen järjestämisen 1.1.2014 lukien. Väliaikainen sopimus on voimassa toistaiseksi.

 

Oikaisuvaatimuksen perusteet

 

Pohjolan Kaupunkiliikenne katsoo, että on oikeudellisesti epäselvää, onko hankintamenettelyssä tapahtunut virhettä. Tämän vuoksi Pohjolan Kaupunkiliikenteen mukaan hankintamenettelyn keskeyttämiselle ja uuden tarjouskilpailun järjestämiselle ei ole todellista ja perusteltua syytä eikä siten laillista perustetta. Pohjolan Kaupunkiliikenteen oikaisuvaatimuksen mukaan keskeytyspäätöksen perusteena on estää Pohjolan Kaupunkiliikennettä saamasta oikeussuojaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa.

 

HSL:n hankintayksikön kanta

 

Hankintalain 73 a §:n mukaan hankinta voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä keskeyttämiselle asetettu kynnys ei ole korkea. Hyväksyttäviä syitä hankinnan keskeyttämiselle ovat oikeuskäytännössä olleet muun muassa se, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja tarjousten vertailua ei ole voitu tehdä tasapuolisella tavalla.

HSL ei ole markkinaoikeuden päätöksen jälkeen voinut käytännössä suorittaa tarjousvertailua ja tehdä uutta hankintapäätöstä. HSL:llä on ollut lainmukaiset edellytykset keskeyttää hankintamenettely sen johdosta, ettei HSL:n alkuperäinen tarkoitus ja tavoite hankinnassa ole voinut toteutua hankintamenettelyä keskeyttämättä.

 

HSL:n yhtenä hankinnan tavoitteena oli, että tarjoajille annettiin mahdollisuus tarjota vähäpäästöistä EURO 6 -luokan hybridiajoneuvokalustoa. Kyseinen tarjouspyynnössä ilmaistu mahdollisuus olisi tukenut HSL:n tavoitetta uudistaa Helsingin sisäisessä ja seudullisessa liikenteessä ajoneuvokalustoa siten, että se olisi mahdollisimman uutta ja vähäpäästöistä. Kohteen 170 osalta ainoastaan Pohjolan Kaupunkiliikenne tarjosi EURO 6 -luokan hybridiajoneuvokalustoa. Tämä johtui ilmeisesti tarjouspyynnön sisällöstä, jota muut tarjoajat kuin Pohjolan Kaupunkiliikenne tulkitsivat siten, että EURO 6 -luokan hybridiajoneuvojen osalta olisi tullut toimittaa valmistajan virallisen mittauksen osoittava todistus päästönalenemisista. HSL ja muut tarjoajat tulkitsivat tarjouspyyntöä siten, ettei tarjousten jättöhetkellä ollut mahdollista saada valmistajan virallista todistusta päästönalenemisista.

 

HSL:n kanta on ollut, että valmistajan mittaustuloksia ei ole vaadittu toimitettavaksi tarjouksen liitteenä, koska niitä ei ole voinut olla käytettävissä vielä tarjousta annettaessa uudentyyppisestä kalustosta, joka ei ollut tullut vielä markkinoille tarjousaikana. Markkinaoikeus on hyväksynyt kannan, jonka mukaan mittaustulokset olisi pitänyt toimittaa tarjouksen liitteenä ja tämän vuoksi Pohjolan Kaupunkiliikenteen tarjous olisi tullut hylätä.

 

Edellä esitetyillä perusteilla on osoittautunut, että alkuperäinen tarjouspyyntö on ollut tulkinnanvarainen. HSL:n alkuperäinen tarkoitus ja tavoite ympäristöystävällisemmän kaluston hankinnassa ei olisi voinut toteutua, mikäli todistus päästönalenemisesta olisi vaadittu jo tarjoushetkellä. Tämän vuoksi HSL:llä on ollut hankintalaissa tarkoitettu peruste keskeyttää hankinta. Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei rajoita hankintayksikön mahdollisuutta keskeyttää hankintaa vaan hankinnan keskeyttäminen on mahdollista missä tahansa hankinnan vaiheessa.

 

Koska hankinta on keskeytetty, HSL on järjestänyt liikenteen hoitamisen väliaikaisella sopimuksella Pohjolan Kaupunkiliikenteen kanssa. Uuden tarjouskilpailun järjestäminen ei aiheuta Pohjolan Kaupunkiliikenteelle haittaa tai vahinkoa. Kilpailutus oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta kohteesta on käynnistetty, mutta sen aikataulu on siirtynyt eteenpäin siten, että uudesta aikataulusta tiedotetaan 2.4.2014.

 

HSL jatkaa kyseisen kohteen liikennöintiä edelleen väliaikaisella sopimuksella Pohjolan Kaupunkiliikenteen kanssa. Tälläkään perusteella Pohjolan Kaupunkiliikenteelle ei voi asiassa syntyä vahinkoa. HSL ei tule toistaiseksi allekirjoittamaan varsinaista hankintasopimusta kohteesta kenenkään liikennöitsijän kanssa. HSL seuraa valitusten etenemistä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja etenee hankinnassa tuomioistuinten päätösten mukaisesti.

 

Edellä esitetyillä perusteilla hankintaoikaisu tulee hylätä.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää, että Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab:n hankintaoikaisuvaatimus hylätään.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

 

Liite Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab:n hankintaoikaisuvaatimus ( Dnrot 441/07/71/711/2012, 25/07/71/711/2014)
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©