Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2014 Pykälä 48
Hallitus

§ 48

25.03.2014

 

TOIMITUSJOHTAJAN YLEISPÄÄTÖSTEN § 4/2014 JA § 6/2014 OIKAISUVAATIMUSTEN KÄSITTELY

 

164/70.702/2010, 30/07.71.711/2012

 

Hallitus § 48

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230,

sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo, p. 4766 4248

 

Oikaisuvaatimuksen tausta

 

HSL:n toimitusjohtaja on tehnyt 24.1.2014 yleispäätöksen siitä, että keväällä 2013 liikennöitsijöille maksettuja laatukannustepalkkioita oikaistaan. Palkkioiden määriä päätettiin oikaista, koska eräs HSL:n alihankkijayrityksen (Taloustutkimus Oy) asiakastyytyväisyys- ja laatututkimusta tehnyt kenttätyöntekijä oli väärentänyt tekemiään kyselyitä ja havaintoja, eikä kyselytutkimuksen tulos siten HSL:lle toimitetussa muodossa vastannut todellisuutta.

 

Väärennetyt vastauslomakkeet poistettiin tutkimuksesta ja tulokset oikaistiin totuudenmukaisiksi. Oikaisun seurauksena osan liikennöitsijöistä kannustepalkkiot pienenivät, osalle palkkiota maksettiin lisää. Oikaisuvaatimuksen tekijän Nobina Finland Oy:n (jäljempänä myös pelkkä "Nobina") kannusteet pienenivät 62 858 eurolla.

 

Kannusteiden oikaisut ilmoitettiin tehtävän siten, että muutokset on otettu huomioon syksyn 2013 kannusteiden maksun yhteydessä perusteettoman edun palautuksena. Liikennöitsijöiden, joiden kannusteet vähenivät, oikaisun nettosumman vähennyksestä huomioitiin kuitenkin vain puolet. HSL on siten omasta aloitteestaan kohtuullistanut takaisin perittävää määrää, koska tutkimuksen virheellisyydet eivät johdu liikennöitsijöistä eikä liikennöitsijöillä itsellään ole ollut mahdollisuutta havaita virheitä.

 

Nobina Finland Oy on tehnyt 7.2.2014 päivätyn oikaisuvaatimuksen toimitusjohtajan päätökseen ja vaatinut, että

 

1)

HSL kumoaa 24.1.2014 tekemänsä yleispäätöksen 4 §:n ja

 

2)

maksaa Nobinalle 10.2.2014 maksetut liikennöintikorvaukset täysimääräisinä tai hyvittää niistä yleispäätöksen mukaisesti vähentämänsä summan 62.857,65 euroa (+ alv 10 %) korkoineen

 

Lisäksi Nobina on tehnyt 12.2.2014 toisen oikaisuvaatimuksen ja vaatinut, että

 

1)

HSL oikaisee 29.1.2014 antamaansa yleispäätöstä 6§ (2014) siltä osin kuin siinä on sovellettu virheellisiä laskuperusteita syksyn 2013 bonusten osalta;

 

2)

laatii syksyn 2013 osalta uuden bonuslaskelman;

 

3)

hyvittää Nobinalle syksyn 2013 osalta liian vähän maksettujen bonusten määrän korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen bonusten maksupäivästä eli 10.2.2014 lukien; sekä

 

4)

korvaa Nobinalle asian selvittämisestä ja tämän oikaisuvaatimuksen laatimisesta aiheutuneet kulut laillisine korkoineen myöhemmin esitettävän selvityksen mukaisesti.

 

 

Lisäksi Nobina Finland Oy on toimittanut 26.2.2014 päivätyn Maksuvaatimukseksi -otsikoidun asiakirjan, jolla Nobina Finland Oy on täsmentänyt oikaisuvaatimuksiaan.

 

Nobina perustelee oikaisuvaatimuksissaan esittämiään vaatimuksia sillä, että virheellinen tutkimustulos ei ole liikennöitsijästä johtuva, eikä kannusteita näin ollen voi oikaista tai kuitata tulevista bonuksista. Väitetysti liikaa maksetut bonukset kuuluvat tutkimusten tekijän, eli Taloustutkimus Oy:n, eivätkä Nobinan korvattaviksi. Lisäksi Nobina kiistää korjatun tutkimuksen pätevyyden. Nobinan mukaan esimerkiksi otos jää liian pieneksi. Nobina myös kyseenalaistaa HSL:n asiakastyytyväisyys-bonusjärjestelmän toimivuuden. Lisäksi Nobina katsoo, että kannusteiden oikaisuasiaa ei olisi lainkaan tullut käsitellä kuntalain mukaisena oikaisuasiana, vaan kysymys on yksityisoikeudellisesta sopimuksesta.

HSL:n kanta

 

Nobina Finland Oy:n vaatimukset ovat perusteettomia.

 

Päätöksen § 4 oikeellisuudesta

 

HSL:n kannusteiden maksamiseen liittyvä menettely on asianmukainen ja perustuu osapuolten väliseen sopimukseen. Nobina on kiistänyt HSL:n oikeuden vähentää virheelliset maksut kuittaamalla ne tulevista kannusteista. Liikenteen järjestämisen yleisten ehtojen kohdan 7. mukaan tilaajan kuittausoikeus edellyttää liikennöitsijän rikkomusta, josta tässä tapauksessa ei ole kysymys. Osapuolten välillä on kuitenkin vakiintunut menettely, jossa esimerkiksi kannusteiden ja vastaavien maksujen laskuvirheitä on korjattu kuittausmenettelyä noudattaen. Menettely on käytännöllinen ja se vähentää hallinnollista työtä. Aiemmin tästä menettelystä ei ole valitettu ja tämän ovat kaikki HSL:n liikennöitsijät mukaan lukien Nobina hyväksyneet. Voidaankin sanoa, että kysymys on osapuolten välisestä vuosia jatkuneesta kauppatavasta.

 

Vaikka tutkimustuloksen virhe tällä kertaa johtui kolmannesta osapuolesta, tutkimuspalvelun tarjoajasta ja tämän yhdestä kenttätyöntekijästä, on korjausmenettely täysin rinnastettavissa aiempiin virheen korjauksiin, esimerkiksi yleispäätös §1/2013 HSL:n laatukannustejärjestelmän mukaisten korjattujen bonusten maksaminen Helsingin ja Espoon sisäisten- sekä seutulinjojen liikennöitsijöille 4.1.2013.

 

Korjattujen tutkimustulosten oikeellisuudesta

 

Nobina on esittänyt, että tutkimustulokset eivät virheellisten lomakkeiden poiston jälkeen enää pitäisi paikkaansa eivätkä olisi luotettavia. Tämä ei pidä paikkaansa. Vaikka aineistoa on otoksesta poistettu, määrällisesti jäljelle jäävä otos on edelleen edustava ja luotettava. Tutkimusta suunniteltaessa vastaaviin tilanteisiin on myös varauduttu. Kukaan tutkijoista ei esimerkiksi ole koskaan yksinään vastuusta yhdestäkään linjasta, vaan aina useita tutkijoita käy haastattelemassa samalla linjalla. Yhden tutkijan aineiston poisto on rinnastettavissa vaikkapa tutkijan sairastumiseen, jolloin haastattelut jäävät kokonaan tekemättä. Näissäkin tilanteissa aineiston riittävä kertyminen on varmistettu sillä, että linjoilla kiertää riittävä määrä tutkijoita. Yhden tutkijan puuttuminen ei mitenkään vesitä koko tutkimusta. Lisäksi asiakastyytyväisyystutkimuksen aineiston validiteettia vahvistetaan painottamalla tuloksia linjakohtaisilla nousijamäärillä. Näin ollen kukin linja vaikuttaa tuloksiin suhteellisen matkustajamääränsä verran. Poistetut lomakkeet eivät siten vähennä linjan painoarvoa kohdekohtaisissa tai muissakaan tuloksissa. Vaikka aineistoa on poistettu, tutkimuksen virhemarginaali on edelleen alueellisissa tuloksissa vain 0,01 % eli merkityksetön. Tutkimus on siis edelleen täysin validi. Nobinalle on toimitettu 7.2. oikaisuvaatimuksen kohdassa 2 pyydetty aineisto 24.2.2014.

 

Päätöksen § 6 oikeellisuudesta

 

Nobinan vaatima päätöksen § 6/2014 oikaisu on myös aiheeton. Bonusten laskentatapa on sopimusten mukainen ja Nobinan hyväksymä. Bonusten laskentatapa, johon oikaisuvaatimuksessa viitattiin, on otettu käyttöön kevään 2010 tutkimuskaudella. Bonusten maksaminen perustuu toimitusjohtajan § 49/2011 päätökseen HSL:n kilpailukierroksella 20/2010 käyttöönottaman kannustejärjestelmän soveltamisesta HKL:n kilpailukierrosten 18/2008 ja 19/2009 kohteissa. Liikennöitsijät, Nobina mukaan lukien, ovat ilmoittaneet kirjallisesti hyväksyvänsä muutoksen kohteissa sovellettavaan kannustejärjestelmään. Nobina on siis erikseen 28.6.2011 hyväksynyt HSL:n käyttämän HSL-bonusjärjestelmän jo kilpailukierroksella 19/2009 voittaneille kahdelle kohteelle (kohteet 91, 95). Ensimmäisen kerran bonusta ko. bonusjärjestelmän mukaan maksettiin Nobinalle kevään 2011 tutkimuskaudelta.

 

Nobinalla oli syksyllä 2013 HSL -laatubonusjärjestelmässä yhteensä 13 sopimusta. Nobina ei ole aiemmin ottanut nyt esittämäänsä epäkohtaa esiin, tai esittänyt että bonusjärjestelmässä olisi tulkinnan tarvetta. Kilpailukohteiden 91 ja 95 yhteydessä Nobinalle toimitettiin bonusjärjestelmästä laskelmia, joten Nobinalla on ollut mahdollisuus tutustua HSL:n bonusjärjestelmään ja kommentoida sitä.

 

Bonusjärjestelmä on aiemmin ollut Nobinalle edullinen, koska yleisarvosanan ollessa heikompi, järjestelmä on antanut suhteessa enemmän bonusta keskitasoa ja sitä heikommin pärjääville kohteille. Nyt kun syksyllä 2013 yleisarvosanat nousivat, myös tavoitetasoja korjattiin ylöspäin, tällöin vain parhaiten menestyneet kohteet saivat bonusta. Tämä on järjestelmän ominaisuus, eli järjestelmä toimii niin kuin pitää. HSL:n bonusjärjestelmän tavoite on saavutettu, koska järjestelmän tarkoituksena on ollut palkita bussiliikenteen yleistä tasoa paremmat kohteet.

 

Menettelyjen oikeellisuudesta

 

Vastuu tutkimustulosten oikeellisuudesta on Taloustutkimus Oy:llä. Aiheutunut vahinko perustuu yksittäisen työntekijän tahallisiin tekoihin. Taloustutkimuksen olisi tutkimusta suorittavana tahona tullut valvoa tutkimuksen suorittamista paremmin ja havaita virheet. Taloustutkimus Oy ei ole virheitä havainnut vaan virheet on havaittu HSL:n toimesta.

 

HSL on jo esittänyt Taloustutkimukselle alustavat vahingonkorvausvaatimuksensa ja vahingonkorvausvaatimuksen lopullista määrää selvitellään parhaillaan. Selvittely edellyttää laajan aineiston läpikäyntiä.

 

HSL käy parhaillaan neuvotteluja Taloustutkimuksen kanssa. Vahinkoa pyritään rajoittamaan ja tulevat vahingot estämään tiukentamalla Taloustutkimuksen valvontavelvollisuutta työntekijöihinsä nähden.

 

Nobina Finland Oy:n saama perusteeton etu

 

Kyseessä on liikennöitsijän saama perusteeton etu joka ei johdu kummankaan sopijapuolen, HSL:n tai liikennöitsijän tuottamuksesta. Täten HSL:llä on oikeus vaatia perusteettoman edun palautusta.

 

Perusteettoman edun palautus tulee kysymykseen tilanteissa, joissa aiheeton suoritus halutaan peruuttaa, kun peruutusta ei voi perustaa sopimusoikeudellisiin sääntöihin tai vahingonkorvausnormistoon. Jotta perusteettoman edun palautusta voidaan käyttää, seuraavien kolmen edellytyksen tulee täyttyä:

 

1)

Edun saaminen

 

2)

Edun perusteettomuus

 

3)

Hyötymisen tapahtuminen toisen kustannuksella

 

Nämä kaikki kolme edellytystä täyttyvät Nobinan osalta. Virheellisen laskelman mukaan Nobina saisi perusteetonta etua HSL:n kustannuksella.

 

HSL:n vaatimus on Nobinalle ja muille liikennöitsijöille, joilta palautusta vaaditaan, erittäin kohtuullinen, koska HSL on omasta aloitteestaan kohtuullistanut vaatimusta viidelläkymmenellä prosentilla ottaen huomioon sen oikaisuvaatimuksessa mainitun seikan, että Nobina tai muut liikennöitsijät eivät millään tavoin ole syyllisiä tutkimusten virheellisyyksiin.

 

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva toimitusjohtajan yleispäätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätös ole lainvastainen. Näin ollen oikaisuvaatimukset ja maksuvaatimus ovat perusteettomia.

 

Toimitusjohtajan yleispäätöksiin tyytymätön saa tehdä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää hylätä Nobina Finland Oy:n oikaisuvaatimukset ja

maksuvaatimuksen.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Liitteet Nobina Finland Oy:n oikaisuvaatimus 7.2.2014 (Dnro 164/70/702/2010) Nobina Finland Oy:n oikaisuvaatimus 12.2.2014 (Dnro 30/07/71/711/2012)

Nobina Finland Oy:n maksuvaatimus 26.2.2014 (Dnro 164/70/702/2010)

 
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 25.03.2014 | Avaa haku
©