Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 20.01.2015 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 20.01.2015 Pykälä 10
Hallitus

§ 10

20.01.2015

 

RAITIOLIIKENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

 

28/07.71.710/2013

 

Hallitus § 10

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi, p. 4766 4350, joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty, p. 4766 4366

 

Tausta ja tavoitteet

 

Suunnitelman keskeisimpänä tarkoituksena on ollut laatia raitiolinjastoa koskeva linjastosuunnitelma, jossa on otettu huomioon Helsingin kaupungin raitiotiehankkeiden vaikutukset nykylinjastoon. Jätkäsaaren, Hernesaaren ja Ilmalan uusien asuinalueiden joukkoliikenneratkaisuksi on valittu raitioliikenne. Laajasalossa sijaitsevan Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneratkaisun suunnittelu on perustunut sillalla kulkevaan raitiotiehen. Viitteelliset suunnitelmat näiden alueiden raitiolinjoista on laadittu vuonna 2009 HKL:n julkaisemassa Raitioliikenteen kokonaiskehittämisselvitys -raportissa, jossa on esitetty Helsingin raitioteiden kehittäminen kohti vuoden 2030 tavoitetilaa.

 

Nyt laadittu linjastosuunnitelma tarkentaa vuonna 2009 tehtyä selvitystä ja määrittää HSL:n kannalta tärkeän linjaston kehittämispolun kohti vuoden 2030 tavoitetilaa. Linjastosuunnitelman tarkoitus on ohjata infrastruktuuri- ja kalustoinvestointien ajoittamista sekä joukkoliikenteen taloussuunnittelua. Raide-Jokeri ei sisälly tähän suunnitelmaan, mutta Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Liikennevirasto ja HSL ovat aloittaneet Raide-Jokerin hankesuunnittelun vuoden 2015 alussa ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

 

HSL:n hallitus päätti pyytää jäsenkuntien lausuntoja Raitioliikenteen linjastosuunnitelman luonnoksesta HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 lausuntopyynnön yhteydessä (HSL:n hallituksen päätös 25.3.2014, §54). Helsinki, Espoo ja Vantaa antoivat lausunnon luonnoksesta. Kauniainen, Kirkkonummi ja Sipoo ilmoittivat, ettei heillä ole suunnitelmaan lausuttavaa. Kerava ei antanut lausuntoa luonnoksesta.

 

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman valmistelu on alkanut syksyllä 2013. Suunnitelman valmistelun aikana linjastoratkaisuja esiteltiin asukkaille HSL:n verkkosivuilla ja verkkoblogissa (http://hslraitioliikennelinjasto.blogspot.fi/) sekä kolmessa asukastilaisuudessa marras-joulukuussa 2013. Linjastosuunnitelman luonnos julkaistiin asiakkaiden nähtäville HSL:n verkkosivuilla helmikuussa 2014, jolloin siitä kerättiin myös palautetta asukkailta.

 

Helsingin kaupungin lausunto

 

Helsingin kaupunginhallitus antoi lausuntonsa raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 15.9.2014. Lausunnossa todetaan, että suunnitelma antaa hyviä lähtötietoja raitioliikenteen kehittämiselle ja laajentamismahdollisuuksien arviointiin lähivuosina. Lisäksi lausunnossa todetaan, että suunnitelmassa todettujen jatkosuunnittelua vaativien kohteiden läpikäyminen ja jatkotyöstäminen on tarpeen yhteistyössä HSL:n ja kaupungin kesken on tarpeen ennen kuin raitiolinjastosta päätetään.

 

Linjan 1 reitistä lausunnossa todetaan, että linjaa tulisi kehittää siten, että se kulkisi Fredrikinkatua Arkadiankadulta Punavuoreen saakka. Rataosuudesta ja tarvittavista linjastomuutoksista on syytä tehdä yleissuunnitelma kustannusarvioineen ja kannattavuuslaskelmineen sekä arvioida mahdollisuudet toteuttaa rataosuus siten, että raitioliikenne Fredrikinkadulla Kampissa jatkuisi keskeytyksittä. Lausunnon mukaan päätös Fredrikinkadun radan puuttuvan osuuden rakentamisesta pitäisi tehdä ennen päätöstä raitiolinjaston muuttamisesta.

 

Lausunnossa kehotetaan kiirehtimään linjan 5 käyttöönottoa jo muusta linjastosta riippumatta, sillä nykyisellään Katajanokan terminaalin liikennöinti ei tarjoa matkustajille riittävän laadukasta palvelua.

 

Linjan 7 linjausvalintaa Pasilassa on lausunnossa pidetty perusteltuna. Lausunnossa todetaan, että Pasilan keskuksen ja Keski-Pasilan kehittymisen myötä alueen painopiste siirtyy pois Länsi-Pasilasta. Esitetty reitti nopeuttaa poikittaista matkustamista Pasilan asemalta etenkin länteen. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee arvioida Länsi-Pasilan silmukan poistamisen merkitystä alueen joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien kannalta.

 

Lausunnossa todetaan, että päätös Reijolankadun radan toteuttamisesta ja toteutusaikataulusta tulisi tehdä ennen raitiolinjastosta päättämistä.

 

Pasilan poikittaisyhteyksistä todetaan lausunnossa, että yhteys Pasilasta Meilahteen on toteutettavissa vasta Pasilan keskuskorttelin työnaikaisten liikennejärjestelyjen päätyttyä arviolta vuonna 2021. Ennen yhteyden toteuttamista on vielä arvioitava bussiliikenteen ja raitioliikenteen tavoitelinjastoa ja työnjakoa Pasilan tasolla, kuten suunnitelman jatkotyötarpeissa on esitetty.

 

Lausunnossa kehotetaan tarkastelemaan tiheämmän sunnuntailiikenteen vuoroväliä jatkosuunnittelussa.

 

Laajasalon ja Kalasataman raitiotieyhteyksistä lausunnossa todetaan, että alueiden linjastosuunnitelmat on saatettava päätökseen ennen uuden raitiovaunulinjaston hyväksymistä. Lisäksi nykyisille raitioradoille on tarpeen laatia kapasiteettitarkastelu etenkin niiden kuormitetuimmilla osuuksilla Kaisaniemen ja Hakaniemen välillä sekä Kaivokadun ja Mannerheimintien risteyksessä.

 

Espoon kaupungin lausunto

 

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi lausuntonsa raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 22.9.2014. Espoon lausunnossa edellytetään Raide-Jokerin lisäämistä linjastosuunnitelmaan. Lausunnossa todetaan, että suunniteltu raitiolinjasto palvelee hyvin espoolaisten matkustustarvetta ja toteutuessaan luo hyvän mahdollisuuden raitioyhteyksien käytölle Espoosta Helsingin kantakaupunkiin suuntautuvilla matkoilla. Suunniteltu linjasto on rakennettu niin, että rautatieasema ja Lasipalatsi muodostavat keskeisen solmupisteen, jossa raitiolinjalta toiselle voi vaihtaa nopeasti ja helposti. Myös Ruoholahden, Hakaniemen, Sörnäisten ja Pasilan vaihtopaikat palvelevat hyvin Espoon suunnan vaihtoja.

 

Vantaan kaupungin lausunto

 

Vantaan kaupungin tekninen lautakunta antoi lausuntonsa raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 16.9.2014. Lausunnossa todetaan, että Vantaan kaupungin ja vantaalaisten joukkoliikennematkustajien kannalta raitioliikenneyhteyksien kehittäminen Katajanokan ja Länsisataman matkustajasatamiin on kannatettavaa. Myös poikittaisten raitiolinjojen kehittäminen parantaa vantaalaisten jatkoyhteyksiä junilta ja säteittäisiltä bussilinjoilta. Raitiolinjaston kehittäminen palvelee osaltaan myös Kehärataa osana seudullista joukkoliikennejärjestelmää.

 

Toimenpiteet lausuntojen perusteella

 

Linjastosuunnitelman luonnoksesta saadut lausunnot on otettu huomioon linjastosuunnitelman laadinnassa ja HSL on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa laatinut lisäselvityksiä suunnitelmaan.

 

Suunnitelmaan on lausuntovaiheen jälkeen muutettu linjojen 7 ja 9 reittejä Jätkäsaaressa niin, että linja 7 liikennöi Länsiterminaalille ja linja 9 Saukonpaateen. Tällöin linjalla 7 yöliikenne voidaan lopettaa viimeisten laivojen saavuttua Länsiterminaaliin ja liikennöidä yöliikennettä pidempään Jätkäsaaren asutusta palvelevalla linjalla 9. Linjan 9 yöliikenne on linjaa 7 perustellumpaa, jotta Kallioon ja Harjuun saadaan tarjottua enemmän yöliikennettä kuin mitä linja 3 yksin tarjoaisi. Linjan 7 reitillä Hämeentiellä ja Mäkelänkadulla bussiliikenne tarjoaa hyvän palvelutason yöliikenteessä.

 

Pasilan alueen linjastoratkaisuiden vaikutuksia palvelutasoon ja liikennöintikustannuksiin arvioitiin kolmen vaihtoehtoisen linjastoratkaisun pohjalta. Linjastoratkaisut perustuivat linjastosuunnitelman luonnoksen mukaiseen, alueen asukkaiden palautteen perusteella määriteltyjen tarpeiden mukaiseen ja näiden kahden yhdistelmän mukaiseen ratkaisuun. Paikallista palvelutasoa Pasilan alueella arvioitiin vertailemalla kävelyetäisyyksiä pysäkille ja eri kävelyetäisyysvyöhykkeillä asuvien ja työskentelevien määriä linjastovaihtoehdoissa. Vaihtoehtojen vaikutuksia liikennejärjestelmään ja linjaston palvelutasoon arvioitiin liikennemallilla. Lisäksi arvioitiin eri vaihtoehtojen vaikutuksia liikennöintikustannuksiin. Vaikutusten arviointi ei antanut perusteita muuttaa linjastosuunnitelman luonnoksen mukaista linjastoratkaisua.

 

Pasilan poikittaisyhteyksien kehittämisestä raitioliikenteellä alettiin laatia selvitystä. Selvityksessä arvioidaan Pasilan poikittaisyhteyksien kysyntää Kalasatama - Pasila - Meilahti -käytävässä tilanteessa, jossa Pasilan, Kalasataman ja Meilahden suunniteltu uusi maankäyttö on valmistunut arviolta vuonna 2030. Vertailuvaihtoehto perustuu nykyisestä kehitettyyn bussilinjastoon. Työssä on kartoitettu raitiolinjalle linjausvaihtoehtoja ja näiden perusteella on laadittu vaihtoehtoisia linjastovaihtoehtoja. Työn välitulosten perusteella tarkastellussa käytävässä raitioliikenteellä ei voi korvata bussiliikenteen suoritetta siinä määrin, että liikennöinti raitiovaunuin olisi taloudellisesti kannattavaa. Raitiotiehen perustuvat vaihtoehdot ovat vuotuisilta liikennöintikustannuksiltaan 2,2 - 2,8 miljoonaa euroa bussiliikenteen vaihtoehtoja kalliimpia. Selvityksen laadinta on vielä kesken eikä eri vaihtoehtojen vaikutuksia kulkutavan valintaan ja matkojen suuntautumiseen, päästöihin ja onnettomuuksiin ole vielä arvioitu. Selvitys tuodaan HSL:n hallituksen käsittelyyn sen valmistuttua.

 

Helsingin ehdotus Fredrikinkadun raitiotiestä on varteenotettava. Raitiotie on osa läntisen kantakaupungin raitiotieyhteyttä, jota on tarkasteltu osana Munkkivuoren raitiotiesuunnitelmia. Vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä hanke todettiin alustavasti yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi, mutta sen ei todettu olevan kuitenkaan kriittisellä polulla. Hankkeen toteutus on ajoitettu 2020-luvulle eikä siitä ole laadittu yleissuunnitelmia. Fredrikinkadun raitiotien yleissuunnittelu on syytä tehdä osana laajempaa läntisen kantakaupungin raitiotieratkaisujen tarkastelua. Jotta tämän linjastosuunnitelman keskeiset osat voidaan toteuttaa Välimerenkadun raitiotien valmistuessa 2017, on liikennöinti aloitettava ennen Fredrikinkadun raitiotien valmistumista.

 

Linjan 5 liikennöinnin aloittamista on aiennettu suunnitelmassa Helsingin lausunnon perusteella elokuuhun 2016.

 

Helsingin lausunnossaan edellyttämä päätös Reijolankadun radan toteuttamisesta ja toteutusaikataulusta ennen raitiolinjastosta päättämistä kuvaa raitiotiehankkeiden päätöksenteon ja valmistelun hajaantuneisuudesta seuraavia ongelmia. Uuden raitiotieradan perustamispäätös vaatii Helsingin kaupungilla kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston ja HKL:n valmistelua. Uusi rataosa edellyttää lähes aina myös linjastosuunnittelua, joka on HSL:n tehtävä. Eri organisaatioiden erilaisten prioriteettien vuoksi raitioteiden suunnittelu etenee usein hitaasti. Päättämällä linjastosta, joka edellyttää Reijolankadun radan toteuttamista vuoteen 2017 mennessä, HSL asettaa selkeän päämäärän kaikille osapuolille. Koska radan tarve aiheutuu linjaston kehittämisestä, on myös luonnollista, että ensimmäisen päätöksen asiassa tekee HSL. Jos Helsingin kaupungin luottamuselimet päättäisivät hylätä Reijolankadun radan perustamissuunnitelman, olisi HSL:n luonnollisesti siinä vaiheessa muutettava linjastosuunnitelmaa.

 

Sunnuntailiikenteen tihentäminen klo 10 - 18 välisenä aikana 12 minuutista 10 minuuttiin kasvattaa liikennöintikustannuksia 400 000 - 500 000 euroa vuodessa. Kustannukseen ei ole laskettu vaunujen pääomakustannuksia, koska vuorovälien tihentäminen ei kasvata pääomakuluja. Sunnuntain vuorovälin tihentäminen Mannerheimintien runko-osuutta kulkevilla linjoilla 4 ja 10 kasvattaisi liikennöintikustannuksia 80 000 - 90 000 euroa vuodessa. Suunnitelmassa ei ole esitetty sunnuntain vuorovälin tihentämistä. Koska vuorovälin tihentäminen ei vaadi linjastomuutoksia eikä lisävaunujen hankintaa, voidaan siitä tarvittaessa myöhemmin päättää kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

 

Osana tätä suunnitelmaa esitetään luonnos Kalasataman ja Kruunuvuoren raitiolinjoista. Luonnos perustuu aiemmin tehtyihin suunnitelmiin Kalasataman ja Kruunuvuoren raitiolinjoista. Suunnitelma on laadittu siten, että Kalasataman ja Kruunuvuoren raitiolinjojen liikennöinnin aloitus ei vaikuttaisi muuhun raitiolinjastoon. Linjat kulkevat erillään muusta raitiolinjastosta ja varsinkin Kruunuvuoren raitiolinjan vuorokautisen kysynnän profiili poikkeaa muista raitiolinjoista niin merkittävästi, että synergiahyötyjä linjojen yhdistämisestä olisi vaikea saada.

 

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma ei kasvata ruuhka-aikojen vaunumäärää keskustan raitioteillä, joten Helsingin lausunnossaan edellyttämät kapasiteettitarkastelut eivät ole tarpeellisia tässä vaiheessa. Kapasiteettitarkastelut on laadittava Kalasataman ja Kruunuvuoren raitiolinjojen suunnittelun yhteydessä ja joko sovitettava näiden linjojen liikennöinti nykyisen rataverkon kapasiteettiin tai suunnitella nykyisen rataverkon parannukset ottamalla huomioon muuttuvan tilanteen tarpeet.

 

Raide-Jokeria ei ole lisätty suunnitelmaan, koska suunnitelma käsittelee vain Helsingin kantakaupungin raitioteitä. Raide-Jokeri on nykyisestä raitioverkosta irrallinen ja se voidaan siksi toteuttaa tästä suunnitelmasta riippumatta.

 

Suunnitelman toteuttaminen ja vaikutukset.

 

Suunnitellun linjaston merkittävät muutokset ovat riippuvaisia kolmesta uudesta ratayhteydestä:

 •  

Välimerenkadun raitiotien valmistuminen

(arviolta 2017)

 •  

Reijolankadun raitiotien valmistuminen

(arviolta 2017)

 •  

Pasilan raideyhteyksien valmistuminen

(arviolta 2021)

 

Muutokset on asiakastiedottamisen helpottamisen vuoksi perusteltua tehdä mahdollisimman suurina kokonaisuuksina uusien ratayhteyksien avautuessa liikenteelle. Linjastosuunnitelma parantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta. Se vähentää liikennöintikustannuksia noin 0,8 miljoonaa euroa vuodessa verrattuna perusvaihtoehtoon 0+ ja mahdollistaa raitioliikenteen vaunumäärän pitämisen nykyisellään rataverkon laajennuksista huolimatta.

 

Linjastosuunnitelman toteuttaminen tapahtuu vuosittain seuraavasti:

 

Vuosi 2016

 

 •  

Linja 5 aloittaa liikennöinnin Katajanokan terminaalille. Linjan 4T vuorot siirretään linjalle 4.

 

Vuosi 2017

 

 •  

Reijolankadun raitiotien valmistumisen jälkeen linjojen 2 ja 3 liikennöinti pohjoisessa erotetaan toisistaan. Linja 2 pidennetään Pasilaan ja linja 3 pidennetään Meilahteen uudelle kääntöpaikalle.

 

 •  

Välimerenkadun raitiotien valmistumisen jälkeen linjan 9 eteläinen päätepysäkki siirretään Saukonpaateen. Linjan 7 rengas puretaan ja linjan 7 eteläinen pää siirretään Senaatintorilta Jätkäsaareen Länsiterminaalille.

 

 •  

Linjan 1 reitti muutetaan ja liikennöintiaikoja laajennetaan

 

 •  

Linjojen 6 ja 8 vuoroväliä arkisin ruuhka-aikoina pidennetään.

 

Vuosi 2019

 

 •  

Linja 6 pidennetään Hietalahdesta Eiranrantaan

 

Vuosi 2021

 

 •  

Pasilan raideyhteydet valmistuvat. Linjan 2 reitti suoristetaan Pasilansillalta suoraan Pasilankadun kautta Veturitielle. Linja 7 jatketaan Pasilasta Meilahteen ja reitti suoristetaan Pasilansillalta suoraan Pasilankadun kautta Veturitielle. Linjan 3 pohjoinen päätepysäkki siirretään Meilahdesta Kuusitielle. Linja 9 jatketaan Pasilasta Ilmalaan.

 

Vuosi 2023

 

 •  

Jätkäsaaren raitiotieverkko valmistuu lopullisesti. Linjan 7 reitti pidennetään Länsiterminaalilta Melkinlaiturin uudelle kääntöpaikalle ja linjat 8 ja 9 pidennetään Saukonpaadesta Länsiterminaalille.

 

 •  

Hernesaaren raitiotie valmistuu ja linja 6 pidennetään Eiranrannasta Hernesaareen.

 

 

Linjan 2 reittimuutos Mannerheimintieltä Topeliuksenkadulle toteutetaan Topeliuksenkadun radan valmistuessa 2020-luvun alussa. Raitiotien valmistuminen ei ole kriittinen tekijä käsillä olevan linjastosuunnitelman toteuttamiseksi.

 

Laajasalon ja Kalasataman raitiotieyhteyksien on arvioitu valmistuvan 2020-luvun alkupuolella. Laajasalon ja Kalasataman raitioteiden ajoitukseen ja linjauksiin vaikuttavat mm. päätökset Kruununsilloista sekä Hanasaaren voimalaitoksesta. Laajasalon raitiotien yleissuunnittelu on käynnissä ja Kalasataman raitioteiden yleissuunnittelu alkaa vuonna 2015.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Raitioliikenteen linjastosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi vuodesta 2016 lähtien.

 

Lisäksi hallitus päättää kehottaa Helsingin kaupunkia valmistelemaan liitteenä olevassa Raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa esitettyjen raitiotiehankkeiden toteuttamisen edellytyksenä olevat liikennesuunnitelmat, asemakaavojen muutokset ja katusuunnitelmat sekä rakentamissuunnitelmat suunnitelmassa esitetyn toteuttamispolun mukaisesti.

 

Päätös Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

Liitteet Liite 1 Raitioliikenteen linjastosuunnitelma -raportti

Tämä liite on luettavissa http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/TELIMET.HTM)

 

Liite 2 Helsingin lausunto

Liite 3 Espoon lausunto

Liite 4 Vantaan lausunto

 

Täytäntöönpano Päätösote Helsingin kaupungille
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 20.01.2015 | Avaa haku
©