Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 20.01.2015 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 20.01.2015 Pykälä 8
Hallitus

§ 8

20.01.2015

 

LIIKENNÖINTISUUNNITELMA 2015 - 2016

 

25/07.71.710/2015

 

Hallitus § 8

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi, p. 4766 4350, joukkoliikennesuunnittelija Miska Peura, p. 4766 4363

 

Johdanto

 

HSL:n johtosäännön 2 §:n mukaan hallitus päättää joukkoliikenteen liikennöintisuunnitelmasta.

 

Vuosittain laadittavaan liikennöintisuunnitelmaan sisältyvät keskeisimmät toteutettavat reitti- ja palvelutasomuutokset seuraavan ajovuoden aikana. Liikennöintisuunnitelma on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan vuoden talviliikenteen loppuun.

 

Suunnitelma on laadittu HSL:n linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmässä yhteistyössä kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden ja koulutoimien sekä liikennöitsijöiden kanssa. Muutokset on esitelty etukäteen liikennöitsijöille. Asukkaat ovat voineet 14.1.2015 asti kommentoida suunniteltuja liikennöintimuutoksia HSL:n internetsivuilla. HSL:n perussopimus huomioon ottaen hallitus voi päättää liikennöintisuunnitelmasta ilman kuntien lausuntoja.

 

Liikennöintisuunnitelmasta aiheutuvat liikennöintikustannusten muutokset pohjautuvat yhtymäkokouksen 18.11.2014 (§ 11) hyväksymään HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2015 - 2017.

 

Merkittävimmät liikennemuutokset

 

Raitio-, metro- ja lauttaliikenteeseen ei ole suunniteltu merkittäviä muutoksia. Myllypuron metroaseman peruskorjauksen takia metro liikennöi kesäaikataulukaudella ruuhka-aikoinakin päiväliikenteen vuoroväleillä, mutta pitkien junien ansiosta kapasiteettia on riittävästi.

 

Junaliikenteessä merkittävin muutos on Kehäradan valmistuminen. Nykyiset I- ja M-junat korvataan uusilla I- ja P-junilla. I-juna ajaa lenkin Helsinki-Tikkurila-Lentoasema-Vantaankoski-Huopalahti-Helsinki vastapäivään ja P-juna vastaavan lenkin myötäpäivään.

 

Kehäradan junat parantavat merkittävästi Helsinki-Vantaan Lentoaseman saavutettavuutta joukkoliikenteellä. I- ja P-junat parantavat myös poikittaisyhteyksiä myös Itä- ja Länsi-Vantaan. Liikenteen alkaessa käyttöön otetaan viisi uutta asemaa: Vehkala, Kivistö, Aviapolis, Lentoasema ja Leinelä.

 

Junien pysähtymiskäyttäytyminen Ilmalassa, Käpylässä ja Tapanilassa ratkeaa vasta kevättalvella 2015 uudella rataosuudella tehtävien koeajojen perusteella. Käpylässä ja Tapanilassa pysähtyvät joko Kehäradan I/P-junat tai Keravan K/N-junat. Mikäli I/P-junat eivät pysähdy Ilmalassa, tihennetään A-junan päiväliikenteen vuoroväli 10 minuuttiin. Myös Rantaradan hiljaisen ajan liikenteeseen tulee aikataulumuutoksia L-junille.

 

 

Helsingin bussiliikenteessä merkittävimmät muutokset liittyvät uuden runkolinjan 560 (Rastila-Vuosaari-Mellunmäki-Kontula-Malmi-Paloheinä-Kuninkaantammi-Myyrmäki) liikennöinnin alkamiseen. Linja 560 korvaa merkittävältä osin nykyisen linjan 78 sekä Vuosaaren nykyisen metron liityntälinjat. Liityntälinjoille 90, 96 ja 98 sekä Vuosaaren sataman työmatkayhteyksiä palvelevalle linjalle 818 tulee reittimuutoksia. Poikittaisliikennettä parannetaan myös tihentämällä linjan 54 (Itäkeskus-Pitäjänmäki) ruuhka-ajan vuoroväliä talviliikenteessä sekä linjojen 58 Itäkeskus-Pasila-Munkkivuori) ja 58B (Itäkeskus-Pasila-Meilahti) kesäliikenteen vuoroväliä.

 

Espoon suunnan bussiliikenteessä merkittävät muutokset tapahtuvat yhteyksissä Etelä-Espoosta Otaniemen, Munkkiniemen, Meilahden, Pasilan ja Hakaniemen alueelle. Nykyiset linjat 2, 4, 503, 504 ja 505 lakkautetaan (HSL:n hallituksen päätös 21.10.2014, § 154). Korvaavat yhteydet ovat pääosin vaihdollisia, mutta vuoroväleiltään nykyisiä vaihdottomia yhteyksiä tiheämpiä. Westendinaseman ja Pasilan välille perustetaan uusi 10 minuutin välein liikennöitävä ruuhkalinja 551. Lisäksi linja 205 muuttuu linjaksi 502, kun sen päätepysäkki siirretään Kampista Merihakaan, jolloin linja tarjoaa yhteyden Meilahdesta ja Töölöstä Kallion ja Hakaniemen suuntaan.

 

Vantaan bussiliikenne uudistuu lähes täysin elokuussa 2015 talviliikenteeseen siirryttäessä. Useimmat nykyisistä bussilinjoista lakkaavat ja tilalla aloittavat uudet linjat. Linjasto perustuu HSL:n hallituksen 4.3.2014 (§ 34) hyväksymään Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 -suunnitelmaan. Samanaikaisesti Vantaalla aloitetaan uusien kutsuohjattujen palvelulinjojen liikennöinti. Länsimäen ja Rajakylän alueen palvelulinja toteutetaan jatkamalla Helsingin puolella Kontulan alueella liikennöivän lähibussilinjan 811 reittiä Vantaalle.

 

Keravan suunnan bussiliikenteessä ainoa merkittävä muutos on seutulinjan 973 reitin lyhentäminen Vantaalla. Päätepysäkki siirtyy Päiväkummusta Peijaksen sairaalalle, koska eteläisen Päiväkummun liityntäyhteys Koivukylän asemalle järjestetään jatkossa uudella linjalla 624.

 

Kirkkonummen uuden linjaston liikennöinti käynnistyi elokuussa 2014. Syksyn kokemusten perusteella reitteihin ja aikatauluihin on tehty useita pieniä korjauksia loppusyksyn ja talven aikana. Liikenteen toimivuutta seurataan edelleen. Linjojen 906 ja 909 liikenne Kauhalan yksityistiellä varaudutaan lakkauttamaan kesäliikenteen 2015 alkaessa, mikäli tien kunto ei vastaa bussiliikenteen vaatimuksia tai tienhoitokunta vaatii erillistä korvausta tien käytöstä. Mikäli kokemukset talviliikenteestä osoittautuvat huonoiksi, liikenne on mahdollista lopettaa jo aiemmin.

 

Kirkkonummen kunta on joulukuussa 2014 edellyttänyt HSL:ää tekemään säästötoimenpiteitä joukkoliikenteessä Kirkkonummen kunnan maksuosuuden pienentämiseksi. Säästöt ajoittuvat vuoden 2015 kesäliikenteeseen ja syysliikenteeseen. Säästöt kohdistuvat ensisijaisesti sellaisiin Kirkkonummen sisäisen liikenteen vuoroihin, jotka eivät palvele koulukuljetuksia. Säästöjen toteuttaminen suunnitellaan tarkemmin alkuvuodesta 2015.

 

Myös Sipoon uuden linjaston liikennöinti käynnistyi elokuussa 2014. Syksyn kokemusten perusteella reitteihin ja aikatauluihin on tehty joitakin pieniä korjauksia loppusyksyn ja talven aikana. Liikenteen toimivuutta seurataan edelleen. Kesälle 2015 ja talvelle 2015-2016 ei toistaiseksi ole tiedossa merkittäviä muutoksia reitteihin ja aikatauluihin, mutta muutoksia varaudutaan tekemään, mikäli talven liikennöinnistä saatujen kokemusten perusteella tarvetta ilmenee. Kireän taloustilanteen takia liikennöintikustannusten kasvattaminen ei kuitenkaan ole mahdollista.

 

Palaute

 

Liikennöintisuunnitelman liikennöintimuutokset ovat olleet kommentoitavina HSL:n internetsivuilla 18.12.2014 - 14.1.2015.

 

13.1.2015 mennessä liikennöintimuutoksista oli jätetty yhteensä 375 kommenttia, joista suurin osa ei koskenut suoraan esitettyä suunnitelmaa, vaan olivat toiveita joukkoliikennetarjonnan parantamisesta tai koskivat muita suunnitelmia. Joukkoliikennetarjonnan parantamista koskevia toiveita tuli muun muassa koskien Kehäradan junien ja runkolinjan 560 yöliikennettä. Lisäksi toivottiin parannuksia Helsingin laivaterminaalien raitiovaunuyhteyksiin, Pohjois-Espoon bussiyhteyksiin sekä Länsiväylää Helsingin suunnasta Espoon Kauklahteen kulkeviin yhteyksiin.

 

Liikennöintisuunnitelmaan sisältyvistä muutoksista eniten kommentteja keräsivät Espooseen Lintuvaaran, Vallikallion ja Mäkkylän alueelle esitetyt muutokset linjoille 22, 23 ja 231. Erityisesti huolta herätti aikaisten aamuyhteyksien ja myöhäisillan yhteyksien heikkeneminen. Linjaa 231 korvaavilla linjoilla tullaan kuitenkin liikennöimään laajoilla liikennöintiajoilla ja lisäksi yölinjan 231N liikenne säilyy, vaikka reitti hieman muuttuukin Mäkkylän kohdalla.

 

Vihdintietä kulkevan linjan 324 muuttumista Hämeenlinnanväylän kautta kulkevaksi linjaksi 436 sekä kiitettiin että moitittiin. Reittimuutoksella luodaan Pohjois-Espoosta Kalajärven ja Niipperin alueelta yhteys Kehäradan junille ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Samalla kuitenkin säilytetään vaihdoton yhteys esimerkiksi Meilahteen ja Helsingin keskustaan. Yhteydet Vihdintien varteen muuttuvat vaihdollisiksi, mutta vaihtoyhteydet Hämeenkylässä pyritään järjestämään mahdollisimman sujuviksi.

 

Vantaan suunnan muutoksista eniten huomiota sai linjan 516 (Hakaniemi-Maunula-Martinlaakso) lakkautus, jota moitittiin useissa kommenteissa. Junaliikenteen kustannusten kasvaessa merkittävästi ei tätä linjaa kuitenkaan ole jatkossa enää mahdollista liikennöidä joukkoliikenteen subventioastetta kasvattamatta. Linjalle 516 on käyttökelpoisia ja tiheästi liikennöiviä korvaavia (vaihdollisia) yhteyksiä, esimerkiksi lähijuna ja Helsingin linja 51.

 

Lähibussilinjan 237 jakamista linjoiksi 36 (Konala-Kannelmäki-Maununneva-Pirkkola) ja 237 (Pajamäki-Mäkkylä-Leppävaara) kiiteltiin useissa kommenteissa. Muutosten myötä voidaan parantaa liityntäyhteyksiä Mäkkylän suunnasta Pitäjänmäen asemalle sekä parantaa linjan luotettavuutta.

Vantaan kaupunki on 14.10.2014 (tekninen lautakunta, §17) esittänyt HSL:lle selvitettäväksi uudelleen linjan 731 linjastomuutosta ja vuorovälien tihentämistä. HSL on syksyn 2014 aikana tehnyt Nikinmäessä matkustajalaskentoja, joiden perusteella Vantaan selvitettäväksi esittämä linjastomuutos ja vuorovälien tihentäminen ei ole perusteltu.

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää

 

a)

hyväksyä Liikennöintisuunnitelma 2015-2016:n ohjeellisena noudatettavaksi

 

b)

oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään liikennöintisuunnitelmaan vähäisiä muutoksia.

Käsittely Osaston johtaja Tero Anttila selosti asiaa. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

Liite Liikennöintisuunnitelma 2015 - 2016

 

Täytäntöönpano Pöytäkirjanote sekä raportti liikennöitsijöille ja HSL-kunnille.
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 20.01.2015 | Avaa haku
©