Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 01.03.2016 | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 01.03.2016 Pykälä 27Hallitus

§ 27

01.03.2016

 

BUSSILIIKENTEEN KOHTEEN 214 LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN SIIRTO TRANSDEV ESPOO OY:N MERKITTÄVÄN RAKENNEUUDISTUSJÄRJESTELYN JOHDOSTA

 

280/07.71.711/2015

 

Hallitus § 27

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen 040 595 0201, lakiemies Elisa Molin, p. 4766 4062

 

Transdev Espoo Oy on pyytänyt Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hyväksyntää bussiliikenteen kohteen 214 liikennöintisopimuksen siirtämiselle Tammelundin Liikenne Oy:lle yhtiön merkittävän rakenneuudistusjärjestelyn johdosta.

 

Bussiliikenteen kilpailukierros 37/2015

 

HSL kilpailutti bussiliikenteen kohteen 214 liikennöintisopimuksen bussiliikenteen kilpailukierroksella 37/2015. Kohteen 214 liikennöintisopimus sisältää Helsingin sisäiset linjat 20, 20N, 21 ja 21B (H20 ja H21).

 

Transdev Espoo Oy valittiin HSL:n hallituksen 8.12.2015 tekemällä päätöksellä § 164 kohteen 214 tarjouskilpailun voittajaksi. Tammelundin Liikenne Oy tuli tarjouskilpailussa toiseksi. Sopimus kohteen 214 liikennöinnistä allekirjoitettiin Transdev Espoo Oy:n kanssa 7.1.2016.

 

Merkittävä yhtiön rakenneuudistusjärjestely

 

Transdev Espoo Oy on antanut HSL:lle selvityksen yhtiön rakenneuudistusjärjestelystä. Selvitys jaetaan kokouksessa päätösesityksen oheismateriaalina. Selvityksen mukaan Transdev Espoo Oy:n rakenneuudistusjärjestely on suunniteltu toteutettavaksi siten, että kohteen 214 liikennöintisopimus, henkilökunta ja kalusto siirtyvät Tammelundin Liikenne Oy:lle. Tammelundin Liikenne Oy vastaisi sopimuksen mukaisesta liikennöinnistä 15.8.2016 alkaen.

 

Yhtiön toinen liikennöintisopimus linjan E31 liikennöinnistä, sekä henkilöstö ja kalusto siirtyvät Transdev Vantaa Oy:lle. Transdev Espoo Oy:n varikot ja toimitilat luovutetaan tai sopimukset irtisanotaan päättymään irtisanomisajan puitteissa ja samalla kalusto siirretään pois yhtiöltä. Transdev Espoo Oy:llä ei ole työntekijöitä syyskuusta 2016 lähtien.

 

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kohteen 214 liikennöintisopimuksen siirtäminen perustuu Transdev Espoo Oy:n liiketoiminnan kannalta merkittävään rakenneuudistusjärjestelyyn.

 

Perusteet sopimusten siirrolle

 

HSL soveltaa toiminnassaan ns. erityisalojen hankintalakia (349/2007). Erityisalojen hankintalaki ei sisällä nimenomaisia säännöksiä hankintasopimuksen siirrosta toiselle taloudelliselle toimijalle. Julkisia hankintoja koskevassa oikeuskäytännössä on sallittu muut kuin olennaiset sopimusmuutokset. Sopimuksen siirtoa ei voida pitää olennaisena sopimusmuutoksena. Sopimuksen siirto Tammelundin Liikenne Oy:lle ei myöskään vaaranna tarjouskilpailuun osallistuneiden muiden tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

 

Bussiliikenteen kohteen 214 liikennöintisopimuksen siirtäminen Tammelundin Liikenne Oy:lle perustuu Transdev Espoo Oy:n liiketoiminnan kannalta merkittävään rakenneuudistusjärjestelyyn. Järjestelyn seurauksena Transdev Espoo Oy:n asema kohteen 214 liikennöintisopimuksen sopijapuolena siirtyy toiselle taloudelliselle toimijalle, joka tuli sopimuksen kilpailuttamista koskevassa tarjouskilpailussa toiseksi ja täyttää siten tarjouskilpailussa alun perin vahvistetut laadulliset valintaperusteet. Sopimuksen siirrosta ei aiheudu muita muutoksia sopimukseen. Sopimuksen kohdan 14 § mukaan sopimuksen siirtyminen palveluntuottajalta kolmannelle osapuolelle edellyttää toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

 

 

Ehdotus (SR) Hallitus päättää

 

a)

hyväksyä edellä mainituin perustein bussiliikenteen kohteen 214 liikennöintisopimusten siirron Tammelundin Liikenne Oy:lle Transdev Espoo Oy:n merkittävän rakenneuudistusjärjestelyn johdosta

 

b)

valtuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kohteen 214 liikennöintisopimuksen siirtämistä koskevan kirjallisen suostumuksen.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

 

 

Oheismateriaali Selvitys 22.2.2016 ( Transdev Finland Oy)
Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Pöytäkirja 01.03.2016 | Avaa haku
©